Menetlus : 2017/3008(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000094/2017

Esitatud tekstid :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Arutelud :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 105kWORD 20k
1. detsember 2017
O-000094/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000094/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská, fraktsiooni PPE nimel
Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano, Elly Schlein, fraktsiooni S&D nimel
Arne Gericke, fraktsiooni ECR nimel
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries, Norica Nicolai, fraktsiooni ALDE nimel
Terry Reintke, Ernest Urtasun, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Daniela Aiuto, fraktsiooni EFDD nimel

 Teema: Naiste ja tütarlaste seksuaalse ja tööalase ärakasutamise eesmärgil toimuva kaubitsemise vastane võitlus
 Vastus täiskogul 

Komisjon leidis oma 2016. aasta aruandes inimkaubanduse vastases võitluses tehtud edusammude kohta, et 76 % registreeritud ohvritest olid naised ja vähemalt 15 % lapsed. Enamik registreeritud ohvritest olid ELi kodanikud, kusjuures 65 % neist olid pärit Rumeeniast, Bulgaariast, Madalmaadest, Ungarist ja Poolast. Seksuaalse ärakasutamise eesmärgil toimuv inimkaubandus on endiselt kõige laiemalt levinud inimkaubanduse vorm (67 % registreeritud ohvritest), millele järgneb kaubandus tööalase ärakasutamise eesmärgil (21 %).

Mitu liikmesriiki on teatanud tööalase ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse elavnemisest (21 % registreeritud ohvrite koguarvust). Aruande kohaselt on üks kõrge riskiga valdkond põllumajandus, mille näiteks on hiljuti teada antud juhtumid Rumeenia naistega kaubitsemisest Itaalias. ELi-välistest riikidest olid registreeritud ohvrite arvuga riikide esiviisikus Albaania, Hiina, Maroko, Nigeeria ja Vietnam. Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) ja UNICEF on teada andnud, et järsult on suurenenud inimkaubanduse ohvriks langenud Nigeeria naiste ja tütarlaste arv, kellest 50 % olid saatjata lapsed ning 80 %-ga naistest kaubitseti seksuaalse ärakasutamise eesmärgil.

ELi direktiiviga 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, võeti vastu ennetavad, ohvrite kaitse ja toetamise ning inimkaubitsejatele süüdistuse esitamise meetmed, samuti nähti ette inimkaubanduse vastu võitlemisele spetsialiseerunud riiklike õiguskaitseüksuste asutamine ja üleeuroopaliste uurimismeeskondade loomine piiriüleste inimkaubanduse juhtumite puhul süüdistuse esitamiseks. Liikmesriigid peavad täitma ka ohvrite õiguste direktiivi 2012/29/EL ja hooajatöötajate direktiivi 2014/36/EL. Pealegi on ELi põhiõiguste harta artikliga 5 keelatud orjapidamine ja sunniviisiline töö ning artiklis 31 sätestatakse, et igal töötajal on õigus headele ja õiglastele töötingimustele.

Milline on, võttes arvesse teatatud raske tööalase ja seksuaalse ärakasutamise juhtumeid mitmesugustes asjaomastes sektorites, komisjoni hinnang liikmesriikide vastavusele eespool nimetatud direktiividele ja hoolsuskohustuse täitmisele, mille kohaselt neil tuleb kaitsta töötajaid ja korraldada kontrolle, et teha kindlaks tööalase ärakasutamise juhtumid ja kaitsta ohvreid, määrata kindlaks hüvitamise mehhanismid ja tagada toimepanijatele süüdistuse esitamine? Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta kõnesolevaid direktiive eiravate liikmesriikide suhtes?

Milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tegelda inimkaubanduse soolise mõõtmega, seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamisega? Milliseid vahendeid on eraldatud konkreetselt soolise mõõtme probleemi tõhusaks lahendamiseks, võttes arvesse teatatud juhtumite arvu ja konkreetseid asjaomaseid sektoreid?

Mida on tehtud uurimise tõhustamiseks, et võtta sihikule riigid, kus tööalane ja seksuaalne ärakasutamine on kõige enam levinud?

Kas komisjon kogub liikmesriikide poolt kohustuslikult esitatavate andmete põhjal konkreetselt sugupoolte lõikes statistikat naiste kohta, kes on langenud tööalase ja seksuaalse ärakasutamise ohvriks ELis? Millal kavatseb komisjon esitada 2016. aasta järgse strateegia ettepaneku?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika