Parlamentin kysymys - O-000094/2017Parlamentin kysymys
O-000094/2017

Naisten ja tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä ja työvoiman hyväksikäyttöä varten EU:ssa tapahtuvan ihmiskaupan torjunta

Suullisesti vastattava kysymys O-000094/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská, PPE-ryhmän puolesta
Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano, Elly Schlein, S&D-ryhmän puolesta
Arne Gericke, ECR-ryhmän puolesta
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries, Norica Nicolai, ALDE-ryhmän puolesta
Terry Reintke, Ernest Urtasun, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Daniela Aiuto, EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2017/3008(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000094/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000094/2017 (B8-0616/2017)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Vuonna 2016 annetussa komission kertomuksessa edistymisestä ihmiskaupan torjunnassa todettiin, että 76 prosenttia rekisteröidyistä uhreista oli naisia ja vähintään 15 prosenttia rekisteröidyistä uhreista oli lapsia. Useimmat rekisteröidyistä uhreista olivat unionin kansalaisia ja 65 prosenttia heistä tuli Romaniasta, Bulgariasta, Alankomaista, Unkarista ja Puolasta. Ihmiskauppa seksuaalista hyväksikäyttöä varten on edelleen laajimmalle levinnyt muoto (67 prosenttia rekisteröidyistä uhreista) ja seuraavaksi laajin on työvoiman hyväksikäyttö (21 prosenttia rekisteröidyistä uhreista).

Useat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että työvoiman hyväksikäyttöön tähtäävä ihmiskauppa on kasvussa (21 prosenttia kaikista rekisteröidyistä uhreista). Kertomuksessa yksilöidään maatalous yhdeksi korkean riskin alaksi, ja tästä ovat esimerkkeinä äskettäin raportoidut tapaukset, joissa romanialaiset naiset olivat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi Italiassa. Rekisteröityjen uhrien viisi yleisintä EU:n ulkopuolista alkuperämaata olivat Nigeria, Kiina, Albania, Vietnam ja Marokko. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) ja UNICEF ovat raportoineet, että ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden nigerialaisten naisten ja tyttöjen määrä on kasvanut huomattavasti ja että 50 prosenttia uhreista oli ilman huoltajaa olevia lapsia, kun taas 80 prosenttia naisista oli joutunut seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuvan ihmiskaupan uhreiksi.

EU on ottanut ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetulla direktiivillä 2011/36/EU käyttöön toimenpiteitä ihmiskaupan ehkäisemiseksi, uhrien suojelemiseksi ja tukemiseksi sekä ihmissalakuljettajien syytteeseen panemiseksi. EU on myös säätänyt ihmiskauppaan erityisesti paneutuvien kansallisten lainvalvontayksikköjen perustamisesta sekä yleiseurooppalaisten tutkintaryhmien muodostamisesta syytteiden nostamiseksi rajatylittävissä ihmiskauppatapauksissa. Jäsenvaltioiden on noudatettava myös rikoksen uhrien oikeuksia koskevaa direktiiviä 2012/29/EU sekä kausityöntekijöitä koskevaa direktiiviä 2014/36/EU. Lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 5 artiklassa kielletään orjuus ja pakkotyö ja sen 31 artiklassa määrätään, että jokaisella työntekijällä on oikeus oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin.

Ottaen huomioon, että kyseessä olevilla eri aloilla on raportoitu törkeästä työvoiman hyväksikäytöstä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, miten komissio arvioi sitä, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet edellä mainittuja direktiivejä ja velvoitettaan pitää kiinni due diligence -periaatteesta eli suojella työntekijöitä ja suorittaa tarkastuksia työvoiman hyväksikäyttötapausten havaitsemiseksi sekä suojella uhreja, ottaa käyttöön oikeussuojakeinoja ja varmistaa, että rikolliset saatetaan oikeuden eteen? Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata kyseisiä direktiivejä?

Mitä erityisiä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa ihmiskaupan, seksuaalisen hyväksikäytön ja työvoiman hyväksikäytön sukupuoliulottuvuuden huomioon ottamiseksi? Ottaen huomioon raportoitujen tapausten määrän sekä alat, joita kyseinen ongelma koskee, mitä resursseja on erityisesti kohdennettu sukupuoliulottuvuuteen ongelman käsittelemiseksi tehokkaalla tavalla?

Mitä tutkimuksia on tehty niiden maiden tapauksessa, joissa ilmenee eniten seksuaalista hyväksikäyttöä ja työvoiman hyväksikäyttöä?

Ottaen huomioon, että jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa tietoja, kerääkö komissio erityisiä jaoteltuja tietoja naispuolisista työvoiman hyväksikäytön ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreista EU:ssa? Milloin komissio aikoo esitellä strategiansa vuoden 2016 jälkeiseksi ajaksi?