Procedură : 2017/3008(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000094/2017

Texte depuse :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Dezbateri :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 204kWORD 18k
1 decembrie 2017
O-000094/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000094/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská, în numele Grupului PPE
Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano, Elly Schlein, în numele Grupului S&D
Arne Gericke, în numele Grupului ECR
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE
Terry Reintke, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE
Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL
Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD

 Subiect: Combaterea traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale și prin muncă în UE
 Răspuns în plen 

În raportul său din 2016 referitor la progresele înregistrate în lupta împotriva traficului de ființe umane, Comisia a constatat că 76% dintre victimele înregistrate erau femei și cel puțin 15% erau copii. Cele mai multe dintre victimele înregistrate erau cetățeni ai UE, 65% dintre acestea provenind din România, Bulgaria, Țările de Jos, Ungaria și Polonia. Traficul de ființe umane în scopul exploatării sexuale este în continuare cea mai răspândită formă de trafic de ființe umane (67% dintre victimele înregistrate), urmat de exploatarea prin muncă (21%).

Mai multe state membre au raportat că traficul de ființe umane în scopul exploatării prin muncă este în creștere (21% din totalul victimelor înregistrate). Raportul identifică agricultura ca fiind unul dintre sectoarele cu risc ridicat, după cum o atestă cazurile raportate recent despre femei din România traficate în Italia. Primele cinci țări din afara UE cu un număr ridicat de victime înregistrate erau Albania, China, Maroc, Nigeria și Vietnam. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și UNICEF au raportat o creștere dramatică a numărului de femei și fete nigeriene care au fost victime ale traficului de ființe umane, 50% dintre acestea fiind copii neînsoțiți, în timp ce 80% dintre femei au fost victime ale traficului de ființe umane în scopul exploatării sexuale.

UE, prin intermediul Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, a adoptat măsuri privind prevenirea, protecția și sprijinirea victimelor, precum și urmărirea penală a traficanților, instituirea de unități naționale de asigurare a respectării legii care sunt specializate în traficul de persoane și crearea de echipe paneuropene de anchetă pentru urmărire penală în cazurile de trafic transfrontalier. Statele membre trebuie, de asemenea, să respecte Directiva 2012/29/UE privind drepturile victimelor și 2014/36/UE privind lucrătorii sezonieri. În plus, articolul 5 din Carta drepturilor fundamentale a UE interzice sclavia și munca forțată, iar articolul 31 prevede că toți lucrătorii au dreptul la condiții de muncă „echitabile și corecte”.

Legat de cazurile grave raportate de exploatare sexuală și prin muncă în diferitele sectoare în cauză, care este evaluarea Comisiei privind respectarea de către statele membre a directivelor menționate anterior și obligația lor de diligență în ceea ce privește protejarea lucrătorilor și efectuarea de inspecții care au ca scop identificarea cazurilor de exploatare prin muncă, precum și protecția victimelor, instituirea de căi de atac și asigurarea că făptașii sunt aduși în fața justiției? Ce măsuri ia Comisia împotriva statelor membre care nu respectă directivele?

Ce măsuri specifice adoptă Comisia pentru a aborda dimensiunea de gen a traficului de ființe umane, a abuzului sexual și a exploatării prin muncă? Având în vedere numărul de cazuri raportate și sectoarele specifice în cauză, ce resurse au fost alocate în mod specific pentru dimensiunea de gen pentru soluționarea efectivă a problemei?

Ce demersuri de investigație au fost făcute care să vizeze țările în care se înregistrează cea mai mare exploatare sexuală și prin muncă?

Pe baza obligației statelor membre de a raporta date, colectează Comisia date dezagregate specifice privind femeile care sunt victime ale exploatării prin muncă și ale exploatării sexuale în UE? Când își va prezenta Comisia strategia post-2016?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate