Parlamentní otázka - O-000097/2017Parlamentní otázka
O-000097/2017

Smlouva o zákazu jaderných zbraní

4.12.2017

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000097/2017
Radě
článek 128 jednacího řádu
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, za skupinu GUE/NGL

Jaderné zbraně představují nejzávažnější hrozbu pro lidstvo, protože jejich použití by vedlo k velké ztrátě na životech a k ničení a v jeho důsledku by se uvolnilo záření, které by zanechalo trvalé následky na celá desetiletí.

Velikost a úderná síla stávajících jaderných arzenálů a rostoucí napětí na mezinárodní scéně činí potřebu jaderného odzbrojení, které je klíčové pro zachování míru, zajištění bezpečnosti a samotného přežití lidstva, ještě naléhavější.

Dne 7. července 2017 byla svolána konference Organizace spojených národů s cílem sjednat právně závazný nástroj, který stanoví zákaz jaderných zbraní, jenž by vedl k jejich úplnému odstranění. Tento cíl sdílí 122 států a je vyjádřením snah národů žít ve světě bez jaderných zbraní. Za tímto účelem byla přijata Smlouva OSN o zákazu jaderných zbraní.

Počínaje 20. zářím 2017 je tato smlouva otevřena k podpisu a ratifikaci jednotlivými členskými státy Organizace spojených národů.

Nobelovu cenu míru za rok 2017 získala Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní, mezinárodní skupina, která kromě mnoha dalších mírových hnutí a organizací a států přispěla ke zrození této průkopnické smlouvy.

Rada se vyzývá, aby odpověděla na tyto otázky:

– Jaké důvody přiměly EU k tomu, aby dosud nevydala k této smlouvě žádný postoj?

– Má Rada v úmyslu projednat tuto smlouvu a navrhnout, aby ji všechny členské státy EU podepsaly a ratifikovaly?