Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000097/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000097/2017

Traktaten om forbud mod kernevåben

4.12.2017

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000097/2017
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, for GUE/NGL-Gruppen

Kernevåben er den alvorligste trussel mod menneskeheden, eftersom deres anvendelse ville føre til omfattende død og ødelæggelse og ville udsende stråling, der ville medføre vedvarende følger i mange årtier.

Omfanget og styrken af de atomarsenaler, som eksisterer i dag, og de voksende spændinger på internationalt plan gør behovet for atomnedrustning – et væsentligt spørgsmål for at kunne sikre fred, sikkerhed og selve menneskehedens overlevelse – så meget desto mere presserende.

Den 7. juli 2017 blev der indkaldt til en FN-konference for at forhandle sig frem til et retligt bindende instrument, som forbyder kernevåben, fører til en fuldstændig afskaffelse af dem – et mål, der deles af 122 lande, som bakker op om dette – og giver udtryk for befolkningers ønsker om en verden uden atomvåben. FN's traktat om forbud mod kernevåben blev derfor vedtaget.

Traktaten har været åben for undertegnelse og ratifikation af de forskellige FN-medlemsstater siden den 20. september 2017.

I 2017 blev Nobels fredspris tildelt den internationale kampagne for afskaffelse af kernevåben (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), en international interessegruppe, som blandt mange andre fredsbevægelser, organisationer og stater bidrog til at bringe denne skelsættende traktat i stand.

Vil Rådet svare på:

– Hvilke årsager begrunder fraværet af en EU-holdning til denne traktat?

– Agter Rådet at drøfte denne traktat og foreslå, at alle EU's medlemsstater undertegner og ratificerer den?