Parlamentin kysymys - O-000097/2017Parlamentin kysymys
O-000097/2017

Ydinkieltosopimus

4.12.2017

Suullisesti vastattava kysymys O-000097/2017
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ydinaseet ovat ihmiskunnan vakavin uhka, koska niiden käyttö aiheuttaisi laajamittaisesti kuolemantapauksia ja tuhoa sekä vapauttaisi säteilyä, josta aiheutuu vuosikymmeniä kestäviä vaikutuksia.

Tällä hetkellä varastoissa olevien ydinaseiden määrän ja tehon sekä kansainvälisen jännityksen lisääntymisen vuoksi ydinaseriisunta – rauhan, turvallisuuden ja pelkästään ihmiskunnan selviämisen kannalta keskeinen kysymys – on entistäkin tärkeämpää.

Heinäkuun 7. päivänä 2017 kutsuttiin koolle Yhdistyneiden kansakuntien konferenssi, jossa neuvoteltiin ydinaseiden kieltämistä koskevasta oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla pyritään niiden täydelliseen poistamiseen – 122 osallistujavaltion yhteinen tavoite – ja joka ilmentää ydinaseetonta maailmaa koskevia kansojen pyrkimyksiä. Tämän vuoksi hyväksyttiin YK:n ydinkieltosopimus.

Sopimus on ollut avoinna Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioiden allekirjoittamista ja ratifiointia varten 20. syyskuuta 2017 lähtien.

Vuoden 2017 Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin ydinaseita vastaan kampanjoivalle ICAN-järjestölle, joka on kansainvälinen kampanjaryhmä, joka auttoi monen muun rauhanliikkeen, järjestön ja valtion ohella tämän merkittävän sopimuksen aikaansaamisessa.

Voiko neuvosto vastata seuraaviin kysymyksiin:

– Mistä syystä tätä sopimusta koskevaa EU:n kantaa ei ole?

– Aikooko neuvosto keskustella tästä sopimuksesta ja ehdottaa, että kaikki EU:n jäsenvaltiot allekirjoittavat ja ratifioivat sen?