Ceist pharlaiminteach - O-000097/2017Ceist pharlaiminteach
O-000097/2017

An Conradh um Thoirmeasc ar Airm Núicléacha

4.12.2017

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000097/2017
chuig an gComhairle
Rule 128
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, , thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL

Tá airm núicléacha ar an mbagairt is tromchúisí ar an gcine daonna, toisc go mbeadh bás forleathan agus scriosadh ann mar thoradh orthu, agus go scaoilfí amach radaíocht a mbeadh rian fadtéarmach aici ar feadh na mblianta ina dhiaidh.

I ngeall ar fhairsinge agus neart na n-armlann núicléach atá ann faoi láthair agus ar an teannas atá ag méadú go hidirnáisiúnta dá bharr, tá gá práinneach ann le dí-armáil núicléach – rud riachtanach chun síocháin, slándáil agus todhchaí an chine dhaonna a choimirciú.

Ar an 7 Iúil 2017, rinneadh Comhdháil de chuid na Náisiún Aontaithe a chomóradh chun caibidlíocht a dhéanamh ar ionstraim a bheadh ceangailteach ó thaobh dlí de lena gcuirfí toirmeasc ar airm núicléacha, ionas go mbeidh deireadh leo amach anseo – cuspóir coiteann idir na 122 stát tionscnóirí – agus lena nochtfaí dóchas na ndaoine go mbeidh domhan ann a bheidh saor ó airm núicléacha. Leis sin rinneadh Conradh na Náisiún Aontaithe um Thoirmeasc ar Airm Núicléacha a rith.

Tá an Conradh ar oscailt lena shíniú agus lena dhaingniú ag Ballstáit éagsúla na Náisiún Aontaithe ón 20 Meán Fómhair 2017.

Bronnadh Duais Síochána Nobel 2017 ar an bhFeachtas Idirnáisiúnta chun Deireadh a Chur le hAirm Núicléacha (ICAN), ceann de na grúpaí abhcóideachta idirnáisiúnta, as measc gluaiseachtaí síochána, eagraíochtaí agus stáit eile, a d’oibrigh chun go mbeadh an Conradh ceannródaíoch seo ann.

An dtabharfaidh an Chomhairle freagra air seo:

– Cén fáth nach bhfuil seasamh ag AE maidir leis an gConradh sin?

– An bhfuil sé ar intinn ag an gComhairle an Conradh sin a phlé, agus moladh a dhéanamh maidir lena shíniú agus lena dhaingniú ag Ballstáit uile AE?