Parlamenti kérdések
PDF 193kWORD 19k
2017. december 4.
O-000097/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000097/2017
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

 Tárgy: A nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződés

Az emberiségre a nukleáris fegyverek jelentik a legnagyobb veszélyt, mivel alkalmazásuk rendkívül sok ember halálához, óriási pusztításhoz vezetne, és olyan sugárzást okozna, amely évtizedekre tartós következményekkel járna.

A nukleáris fegyverzet jelenlegi mennyisége és hatékonysága és a fokozódó nemzetközi feszültség egyre sürgetőbbé teszi a nukleáris leszerelést, amely a béke, a biztonság és az emberiség puszta túlélésének alapvető biztosítéka.

2017. július 7-én annak érdekében hívták össze az Egyesült Nemzetek konferenciáját, hogy megvitassa azt a jogilag kötelező eszközt, amelynek céljait –a nukleáris fegyverek betiltását, és ezáltal e fegyverek teljes felszámolását – osztja a 122 támogató állam, kifejezve a népek törekvését a nukleáris fegyverektől mentes világ megvalósítására. A nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést elfogadták.

A szerződést az Egyesült Nemzetek tagállamai 2017. szeptember 20. óta aláírhatják és ratifikálhatják.

A 2017. évi Nobel-békedíjat az International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) elnevezési nemzetközi érdekvédelmi csoport kapta, amely sok más békemozgalommal, szervezettel és állammal együtt elősegítette, hogy létrejöjjön ez a nagy jelentőségű szerződés.

Kérjük, hogy a Tanács válaszoljon az alábbi kérdésekre:

– Mi indokolja, hogy nincs a fenti szerződésre vonatkozó uniós álláspont?

– Szándékában áll-e a Tanácsnak a szerződés megvitatása, valamint az, hogy az uniós tagállamok számára javasolja a szerződés aláírását és ratifikálását?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat