Parlamentiniai klausimai
PDF 205kWORD 18k
2017 m. gruodžio 4 d.
O-000097/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000097/2017
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, GUE/NGL frakcijos vardu

 Tema: Sutartis dėl branduolinių ginklų uždraudimo

Branduoliniai ginklai kelia didžiausią grėsmę žmonijai, nes juos naudojant skleidžiama mirtis, pragaištis ir sklinda spinduliuotė, kurios ilgalaikis poveikis būtų juntamas ateinančiais dešimtmečiais.

Atsižvelgiant į šiuo metu turimų branduolinių ginklų atsargų mastą ir galią ir vis didėjančią tarptautinę įtampą branduolinis nusiginklavimas – pagrindinė priemonė norint išsaugoti taiką, saugumą ir žmonijos išgyvenimą – darosi vis svarbesnis.

2017 m. liepos 7 d. surengta Jungtinių Tautų konferencija siekiant vesti derybas dėl teisiškai privalomos branduolinių ginklų uždraudimo priemonės, kad ateityje jie būtų visiškai panaikinti – 122 rengėjų bendras tikslas, ir buvo suteikta galimybė išreikšti tautų siekį kurti pasaulį be branduolinių ginklų. Taigi buvo priimta JT sutartis dėl branduolinių ginklų uždraudimo.

Nuo 2017 m. rugsėjo 20 d. sutartį gali pasirašyti ir ratifikuoti įvairios valstybės, Jungtinių Tautų narės.

2017 m. Nobelio taikos premija skirta Tarptautinei kampanijai, kuria siekiama panaikinti branduolinius ginklus (angl. ICAN), tarptautinei interesų gynimo grupei, kuri padėjo ne tik daugeliui kitų taikos judėjimų, organizacijų ir valstybių, bet ir parengti šią svarbią sutartį.

Gal Taryba atsakys į šiuos klausimus:

-Kokios priežastys pateisina tai, kad ES neturi požiūrio į šią sutartį?

-Ar Taryba ketina aptarti šią Sutartį ir pasiūlyti ją pasirašyti ir ratifikuoti visoms ES valstybėms narėms?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika