Parlamenta jautājums - O-000097/2017Parlamenta jautājums
O-000097/2017

Līgums par kodolieroču aizliegšanu

4.12.2017

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000097/2017
Padomei
Reglamenta 128. pants
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, GUE/NGL grupas vārdā

Kodolieroči ir vislielākais apdraudējums cilvēcei, jo to izmantošana izraisītu cilvēku bojāeju milzīgos apjomos, nestu iznīcību un radītu radioaktīvo starojumu, kam būtu sekas vēl gadu desmitiem ilgi.

Pašlaik pastāvošo kodolieroču arsenālu apjomi un potenciāls un pieaugošā starptautiskā spriedze par arvien steidzamāku padara kodolatbruņošanās nepieciešamību — tas ir svarīgākais uzdevums, lai nodrošinātu mieru, drošību un cilvēces izdzīvošanu kopumā.

2017. gada 7. jūlijā tika sasaukta Apvienoto Nāciju Organizācijas konference, lai risinātu sarunas par juridiski saistošu instrumentu, ar kuru aizliedz kodolieročus, nākotnē panākot to pilnīgu likvidēšanu — šo mērķi atbalsta 122 valstis, tādējādi paužot tautu vēlmi panākt no kodolieročiem brīvu pasauli. Tādējādi pieņemts ANO Līgums par kodolieroču aizliegšanu.

No 2017. gada 20. septembra Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis var parakstīt un ratificēt šo līgumu.

2017. gada Nobela Miera prēmija tika piešķirta Starptautiskajai kodolieroču likvidēšanas kampaņai (ICAN) — starptautiskai organizācijai, kas kopā ar daudzām citām miera kustībām, organizācijām un valstīm palīdzēja panākt šo ārkārtīgi nozīmīgo līgumu.

Vai Padome varētu atbildēt uz šādiem jautājumiem:

-Ar ko var pamatot, ka ES nav nostājas attiecībā uz šo līgumu?

-Vai Padome gatavojas apspriest līgumu un ierosināt visām ES dalībvalstīm to parakstīt un ratificēt?