Parlementaire vraag - O-000097/2017Parlementaire vraag
O-000097/2017

Verdrag tot verbod van kernwapens

4.12.2017

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000097/2017
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie

Er bestaat geen grotere bedreiging voor de mens dan kernwapens, aangezien het gebruik ervan leidt tot vele slachtoffers, grootschalige vernietiging en de verspreiding van radioactiviteit, met gevolgen die decennialang voelbaar kunnen zijn.

Nucleaire ontwapening is essentieel om vrede, veiligheid en het voortbestaan van de mens te verzekeren, en wordt steeds urgenter gezien de omvang en de potentiële kracht van de momenteel bestaande kernarsenalen en de toenemende internationale spanningen.

Op 7 juli 2017 kwam de Conferentie van de Verenigde Naties samen om te onderhandelen over een juridisch bindend instrument om kernwapens te verbieden, met als doel de volledige uitbanning ervan – een doelstelling die gedeeld werd door de 122 deelnemende landen. Zo werd het Verdrag tot verbod van kernwapens, dat een uiting was van de hoop van de deelnemers op een wereld zonder kernwapens, aangenomen.

Het verdrag kan sinds 20 september 2017 door de verschillende lidstaten van de Verenigde Naties ondertekend en geratificeerd worden.

De Nobelprijs voor de Vrede werd in 2017 uitgereikt aan de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (Ican), een internationale organisatie die zich, samen met vele andere vredesbewegingen, organisaties en landen, heeft ingezet voor dit cruciale verdrag.

Kan de Raad de volgende vragen beantwoorden?

– Waarom werd er nog geen EU-standpunt met betrekking tot het verdrag opgesteld?

– Is de Raad voornemens het verdrag te bespreken en de ondertekening en ratificering ervan door alle EU-lidstaten voor te stellen?