Pytanie poselskie - O-000097/2017Pytanie poselskie
O-000097/2017

Traktat o zakazie broni jądrowej

4.12.2017

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000097/2017
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, w imieniu grupy GUE/NGL

Broń jądrowa stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla ludzkości, ponieważ użycie jej doprowadziłoby do licznych ofiar śmiertelnych i zniszczeń oraz uwolniłoby promieniowanie, którego skutki byłyby odczuwalne przez dziesięciolecia.

Rozmiary i siła istniejącego obecnie arsenału jądrowego, a także rosnące napięcia międzynarodowe powodują, że tym pilniej trzeba doprowadzić do rozbrojenia jądrowego, które ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i wręcz przetrwania ludzkości.

Na dzień 7 lipca 2017 r. zwołano konferencję ONZ w celu wynegocjowania wiążącego prawnie instrumentu zakazującego broni jądrowej, co miałoby doprowadzić do jej całkowitego wyeliminowania. Cel ten podzielają 122 kraje i jest on wyrazem dążenia narodów do życia w świecie pozbawionym broni jądrowej. Dlatego Traktat o zakazie broni jądrowej został przyjęty.

Od dnia 20 września 2017 r. Traktat jest otwarty do podpisu i ratyfikacji przez państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pokojową Nagrodę Nobla w 2017 r. przyznano Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN) – międzynarodowej grupie, która – wraz z innymi licznymi ruchami pokojowymi – pomogła organizacjom i państwom doprowadzić do przyjęcia tego przełomowego Traktatu.

Czy Rada może wyjaśnić:

– co uzasadnia brak stanowiska UE w sprawie Traktatu?

– czy zamierza przeprowadzić dyskusję w sprawie Traktatu oraz zaproponować jego podpisanie i ratyfikację przez wszystkie państwa członkowskie UE?