Întrebare parlamentară - O-000097/2017Întrebare parlamentară
O-000097/2017

Tratatul privind interzicerea armelor nucleare

4.12.2017

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000097/2017
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL

Armele nucleare constituie cea mai gravă amenințare la adresa umanității, deoarece utilizarea acestora ar duce la decese pe scară largă, la distrugere și la eliberarea de radiații care vor avea repercusiuni ce vor dura mai multe decenii.

Dimensiunea și puterea arsenalelor nucleare existente în prezent, precum și tensiunile crescânde la nivel internațional, toate acestea fac cu atât mai urgentă necesitatea dezarmării nucleare - o chestiune esențială pentru salvgardarea păcii, a securității, precum și pentru însăși supraviețuirea umanității.

La 7 iulie 2017, a fost convocată o conferință a Organizației Națiunilor Unite pentru a negocia un instrument cu caracter juridic obligatoriu vizând interzicerea armelor nucleare, care să ducă la eliminarea totală a acestora - obiectiv împărtășit de 122 de state promotoare - și care exprimă aspirațiile popoarelor pentru o lume fără arme nucleare. Astfel a fost adoptat Tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare.

Tratatul a fost deschis spre semnare și ratificare statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite începând cu 20 septembrie 2017.

În 2017, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat Campaniei internaționale pentru abolirea armelor nucleare (ICAN), un grup de promovare internațională care a contribuit, pe lângă multe alte mișcări pentru pace, organizații și state, la elaborarea acestui tratat de referință

Poate Consiliul să răspundă:

– Care motive justifică absența unei poziții a UE cu privire la acest tratat?

– Intenționează Consiliul să discute prezentul tratat și să propună semnarea și ratificarea sa de către toate statele membre ale UE?