Parlamentarno vprašanje - O-000097/2017Parlamentarno vprašanje
O-000097/2017

Pogodba o prepovedi jedrskega orožja

4.12.2017

Vprašanje za ustni odgovor O-000097/2017
za Svet
Člen 128 poslovnika
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, v imenu skupine GUE/NGL

Jedrsko orožje je največja grožnja človeštvu, saj bi njegova uporaba lahko povzročila številne smrtne žrtve, uničenje in jedrsko sevanje, ki bi imelo dolgotrajne posledice še desetletja.

Zaradi obsega in moči obstoječih zalog jedrskega orožja ter vse večjih mednarodnih napetosti je jedrska razorožitev – bistveni pogoj za ohranitev miru, varnost in preživetje človeštva – vse nujnejša.

Organizacija združenih narodov je 7. julija 2017 sklicala konferenco, na kateri naj bi se pogajali o pravno zavezujočem instrumentu za prepoved jedrskega orožja, ki naj bi nazadnje privedel do njegove popolne odprave, kar je skupni cilj 122 držav, ki so se zavzele za ta instrument. Tako bi izpolnili tudi upe ljudi v svet brez jedrskega orožja. Tako je bila sprejeta pogodba OZN o prepovedi jedrskega orožja.

Ta pogodba je državam članicam OZN od 20. septembra 2017 na voljo za podpis in ratifikacijo.

Nobelovo nagrado za mir za leto 2017 je prejela Mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja (ICAN), mednarodna skupina, ki je pomagala številnim mirovnim gibanjem, organizacijam in državam ter prispevala k tudi sprejetju te prelomne pogodbe.

Svet sprašujemo naslednje:

– Kateri so razlogi, da EU ni sprejela stališča do te pogodbe?

– Ali namerava Svet razpravljati o tej pogodbi in predlagati, da jo podpišejo in ratificirajo vse države članice?