Parlamentsfråga - O-000097/2017Parlamentsfråga
O-000097/2017

Konventionen om förbud mot kärnvapen

4.12.2017

Fråga för muntligt besvarande O-000097/2017
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, för GUE/NGL-gruppen

Kärnvapen är det allvarligaste hotet mot mänskligheten, eftersom användningen av dem leder till omfattande död och förödelse och avger strålning som ger bestående återverkningar i flera årtionden.

Omfattningen och styrkan av de kärnvapenarsenaler som för närvarande finns och de växande internationella spänningarna gör behovet av kärnvapennedrustning – som är en avgörande faktor för att garantera fred, säkerhet och mänsklighetens själva överlevnad – ännu mer akut.

Den 7 juli 2017 sammankallades en FN-konferens för att förhandla fram ett rättsligt bindande instrument som förbjuder kärnvapen, leder till att de avskaffas helt – ett mål som delas av de 122 länder som ställt sig bakom – och ger uttryck för människors önskan om en värld utan kärnvapen. Denna ledde till att FN:s konvention om förbud mot kärnvapen antogs.

Konventionen har varit öppen för undertecknande och ratificering av FN:s medlemsstater sedan den 20 september 2017.

Nobels fredspris 2017 tilldelades International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican). Det är en internationell påtryckningsgrupp som tillsammans med många andra fredsrörelser, organisationer och länder har bidragit till att få till stånd denna viktiga konvention.

Rådet uppmanas att besvara följande frågor:

– Varför har EU inte antagit någon ståndpunkt om denna konvention?

– Tänker rådet diskutera denna konvention och föreslå att den undertecknas och ratificeras av alla EU-medlemsstater?