Парламентарен въпрос - O-000098/2017Парламентарен въпрос
O-000098/2017

Главите за търговия и устойчиво развитие в търговските споразумения на ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000098/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Bernd Lange, от името на Комисия по международна търговия

Процедура : 2017/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000098/2017
Внесени текстове :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Гласувания :
Приети текстове :

ЕС е поел ангажимент за зачитане на правата на човека, правата на работниците и екологичните стандарти в своята търговска политика. Договорите на ЕС следователно изискват всички съответни политики на ЕС, включително търговската политика, да насърчават устойчивото развитие в търговските ни споразумения, което може да се постигне чрез стабилни разпоредби, установени в главите относно търговията и устойчивото развитие (ТУР) . С цел да се гарантира по-последователни, амбициозни и ефективна глави относно ТУР в бъдещите споразумения за свободна търговия (ССТ), ние приветстваме факта, че Комисията е поставила началото на дебат за това как тези мерки могат да бъдат усъвършенствани.

1. Комисията представи два подхода за разглеждане: по-категоричен подход към ТУР и подход, -основан на санкции. Как в тези подходи ще се вземат предвид по-широкообхватните въпроси, засягащи трудовите и екологичните стандарти, за да се подобри ефективността на разпоредбите, съдържащи се в главите относно търговията и устойчивото развитие? Какви други подходи и инструменти на политиката обмисля Комисията?

2. По какъв начин Комисията възнамерява разглежда в бъдещи слабостите в механизмите за мониторинг на гражданското общество, които са установили наличието на проблеми в държавите партньори, които например могат да отстъпват от ангажиментите относно ТУР, след като ССТ влязат в сила?

3. Дали Комисията ще представи на Парламента проект на текстове, които да бъдат например свързани с публичните предложения и с ефективното прилагане на правото в областта на околната среда и международните задължения, по-специално относно ангажиментите, свързани с основните конвенции на МОТ и съответните многостранни споразумения в областта на околната среда, в това число Парижкото споразумение? Какви процеси са предвидени за преразглеждане на съществуващите споразумения?

4. Дали Комисията предвижда извършването на оценка на въздействието, публична консултация или публична дискусия в рамките на тази дейност? Как ще бъде структуриран процесът на провеждане на дискусии между институциите?