Parlamentní otázka - O-000098/2017Parlamentní otázka
O-000098/2017

Kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v obchodních dohodách EU

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000098/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Bernd Lange, za Výbor pro mezinárodní obchod

Postup : 2017/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000098/2017
Předložené texty :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Hlasování :
Přijaté texty :

EU přijala závazek dodržovat ve své obchodní politice lidská práva, práva pracovníků a environmentální normy. Smlouvy EU tudíž vyžadují, aby veškeré příslušné politiky EU, včetně obchodní politiky, podporovaly udržitelný rozvoj v našich obchodních dohodách, čehož lze dosáhnout prostřednictvím zavazujících ustanovení obsažených v kapitolách o obchodu a udržitelném rozvoji. V souvislosti se zajištěním soudržnějších, ambicióznějších a účinnějších kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji v budoucích dohodách o volném obchodu vítáme, že Komise zahájila diskusi o tom, jak lze tato opatření zlepšit.

1. Komise předložila k posouzení dva přístupy: důraznější přístup ke kapitolám o obchodu a udržitelném rozvoji a přístup založený na sankcích. Jak budou tyto přístupy zohledňovat obecnější problémy, které se dotýkají pracovních a environmentálních norem, aby tak zlepšily účinnost ustanovení obsažených v kapitolách o obchodu a udržitelném rozvoji? Jaké další přístupy a nástroje politiky Komise zvažuje?

2. Jak hodlá Komise dále řešit problémy, které mechanismy monitorování občanské společnosti, odhalily v partnerských zemích, a to v souvislosti s tím, že by tyto země nemusely po uzavření dohody o volném obchodu své závazky týkající se obchodu a udržitelného rozvoje dodržovat?

3. Předloží Komise Parlamentu návrhy textů, například pokud jde o poskytování informací veřejnosti a účinné prosazování pracovněprávních předpisů a právních předpisů v oblasti životního prostředí a mezinárodních závazků, zejména těch závazků, jež se týkají hlavních úmluv MOP a příslušných vícestranných environmentálních dohod, včetně Pařížské dohody? Jaké jsou zamýšleny revizní postupy pro již uzavřené dohody?

4. Hodlá Komise v rámci tohoto procesu provést posouzení dopadu a uspořádat veřejnou konzultaci nebo veřejnou diskusi? Jakým způsobem bude strukturována diskuse mezi orgány a institucemi?