Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000098/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000098/2017

Kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000098/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Bernd Lange, for Udvalget om International Handel

Procedure : 2017/2988(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000098/2017
Indgivne tekster :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

EU har forpligtet sig til at respektere menneskerettighederne, arbejdstagernes rettigheder og miljøstandarder i sin handelspolitik. Der stilles derfor i EU-traktaterne krav om, at alle EU's relevante politikker, herunder handelspolitikken, skal fremme bæredygtig udvikling i vores handelsaftaler, hvilket kan opnås ved at fastsætte strenge bestemmelser i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling. Med henblik på at sikre mere sammenhængende, ambitiøse og effektive kapitler om handel og bæredygtig udvikling i fremtidige frihandelsaftaler (FTA'er) er det glædeligt, at Kommissionen har indledt en debat om, hvordan sådanne foranstaltninger kan forbedres.

1. Kommissionen har fremlagt to tilgange, som kan overvejes: en mere håndfast tilgang til handel og bæredygtig udvikling og en sanktionsbaseret tilgang. Hvordan vil disse tilgange tage hensyn til mere vidtspændende spørgsmål vedrørende arbejds- og miljøstandarder for at forbedre effektiviteten af de bestemmelser, der er indeholdt i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling? Hvilke andre tilgange og politiske instrumenter overvejer Kommissionen?

2. Hvordan agter Kommissionen yderligere at afhjælpe mangler i civilsamfundets overvågningsmekanismer, med hvis hjælp man har konstateret problemer i partnerlande, som f.eks. kan undvige forpligtelser vedrørende handel og bæredygtig udvikling, efter at en frihandelsaftale træder i kraft?

3. Vil Kommissionen forelægge Parlamentet udkast til tekster vedrørende f.eks. offentlige tilkendegivelser og den effektive håndhævelse af arbejdsmarkeds- og miljølovgivning og internationale forpligtelser, navnlig vedrørende forpligtelser i relation til de centrale ILO-konventioner og relevante multilaterale miljøaftaler (MMA'er), herunder Parisaftalen? Hvilke revisionsprocesser er blevet planlagt for de eksisterende aftaler?

4. Agter Kommissionen at foretage en konsekvensanalyse, en offentlig høring eller en offentlig debat inden for rammerne af denne proces? Hvordan vil drøftelserne mellem institutionerne blive struktureret?