Parlamendi esitatud küsimus - O-000098/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000098/2017

Kaubanduse ja kestliku arengu peatükid ELi kaubanduslepingutes

Suuliselt vastatav küsimus O-000098/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Bernd Lange, Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel

Menetlus : 2017/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000098/2017
Esitatud tekstid :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EL on oma kaubanduspoliitikas pühendunud inimõiguste, töötajate õiguste ja keskkonnastandardite austamisele. Seetõttu nõutakse ELi aluslepingutes, et kõik asjaomased poliitikavaldkonnad, sealhulgas kaubanduspoliitika edendaks ELi kaubanduslepingutes kestlikku arengut, mida saab saavutada tugevate sätete lisamisega kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevatesse peatükkidesse. Peame tervitatavaks asjaolu, et komisjon on algatanud arutelu selle üle, kuidas neid meetmeid parandada, eesmärgiga integreerida tulevastesse vabakaubanduslepingutesse ühtsemad, ambitsioonikad ja tõhusamad kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevad peatükid.

1. Komisjon on esitanud kaalumiseks kaks lähenemisviisi: jõulisem lähenemine kaubandusele ja kestlikule arengule ning sanktsioonipõhine lähenemisviis. Kuidas võetakse nendes lähenemisviisides arvesse tööhõivet ja keskkonnastandardeid mõjutavaid laiemaid küsimusi, et parandada kaubanduse ja kestliku arengu peatükkides sisalduvate sätete tõhusust? Milliseid muid lähenemisviise ja poliitikavahendeid komisjon kaalub?

2. Kuidas kavatseb komisjon täiendavalt tegeleda puudustega kodanikuühiskonna järelevalvemehhanismides, mis on tuvastanud probleeme partnerriikides, kes võivad näiteks pärast vabakaubanduslepingu jõustumist taanduda kaubanduse ja kestliku arengu alastest kohustustest?

3. Kas komisjon esitab parlamendile esialgsed tekstid näiteks seoses avalike pakkumiste ja töö- ja keskkonnaalaste seaduste ning rahvusvaheliste kohustuste tõhusa jõustamisega, eelkõige ILO põhikonventsioonide ja asjakohaste mitmepoolsete keskkonnalepingutega, sealhulgas Pariisi lepinguga seotud kohustuste kohta? Millised läbivaatamisprotsessid on olemasolevate lepingute puhul ette nähtud?

4. Kas komisjon kavatseb kõnealuse tegevuse raames läbi viia mõjuhinnangu, avaliku konsultatsiooni või avaliku arutelu? Kuidas on institutsioonidevahelise arutelu protsess struktureeritud?