Parlamentin kysymys - O-000098/2017Parlamentin kysymys
O-000098/2017

EU:n kauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat luvut

Suullisesti vastattava kysymys O-000098/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Bernd Lange, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

Menettely : 2017/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000098/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EU on sitoutunut kunnioittamaan kauppapolitiikassaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönormeja. EU:n perussopimuksissa edellytetään siksi, että kaikkien asiaan liittyvien EU:n politiikkojen avulla kauppapolitiikka mukaan lukien on edistettävä kestävää kehitystä EU:n kauppasopimuksissa, mikä on mahdollista toteuttaa sisällyttämällä painokkaita määräyksiä kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin. Johdonmukaisempien, kunnianhimoisempien ja tehokkaampien kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen sisällyttämisen varmistamiseksi tuleviin vapaakauppasopimuksiin kysymyksen esittäjä pitää myönteisenä sitä, että komissio on käynnistänyt keskustelun siitä, miten tällaisia toimenpiteitä voidaan parantaa.

1. Komissio on esittänyt harkittavaksi kahta lähtökohtaa, jotka ovat määrätietoisempi lähestymistapa kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin ja seuraamuksiin perustuva lähestymistapa. Miten edellä mainituissa lähestymistavoissa otetaan huomioon laajemmat työ- ja ympäristönormeja koskevat kysymykset, jotta kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin sisältyvien määräysten vaikuttavuutta voidaan parantaa? Mitä muita lähestymistapoja ja politiikan välineitä komissio harkitsee?

2. Miten komissio aikoo jatkossa käsitellä puutteita, joita ilmenee kansalaisyhteiskunnan käyttöön tarkoitetuissa seurantamekanismeissa, joiden avulla on havaittu ongelmia kumppanimaissa, jotka saattavat esimerkiksi vetäytyä kauppaa ja kestävää kehitystä koskevista sitoumuksista vapaakauppasopimuksen tultua voimaan?

3. Aikooko komissio esittää parlamentille tekstiluonnoksia esimerkiksi siltä osin, mitä julkisia kommentteja on esitetty, sekä työ- ja ympäristölainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden, erityisesti ILO:n keskeisiin yleissopimuksiin sekä asiaa koskeviin monenvälisiin ympäristösopimuksiin, myös Pariisin sopimukseen, liittyvien sitoumusten tehokkaasta täytäntöönpanosta? Millaisia tarkistamisprosesseja on kaavailtu nykyisille sopimuksille?

4. Aikooko komissio toteuttaa vaikutustenarvioinnin tai julkisen kuulemisen taikka järjestää julkisen keskustelun tämän prosessin puitteissa? Miten toimielinten välinen keskusteluprosessi rakentuu?