Ceist pharlaiminteach - O-000098/2017Ceist pharlaiminteach
O-000098/2017

Caibidlí maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe i gcomhaontuithe trádála AE

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000098/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Bernd Lange, , thar ceann An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Nós Imeachta : 2017/2988(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000098/2017
Téacsanna arna gcur síos :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

Tá an tAontas tiomanta urraim a thabhairt do chearta an duine, cearta na n-oibrithe agus caighdeáin chomhshaoil laistigh dá bheartas trádála. Ceanglaítear dá bharr sin i gConarthaí an Aontais Eorpaigh go ndéantar le gach beartas ábhartha de chuid an Aontais, beartas trádála san áireamh, forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn inár gcomhaontuithe trádála, rud is féidir a bhaint amach trí fhorálacha láidre arna leagan amach sna caibidlí maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe (TFI). Chun caibidlí TFI níos comhleanúnaí, uaillmhianaí agus éifeachtaí a áirithiú i gComhaontuithe Saorthrádála amach anseo, is díol sásaimh dúinn é gur chuir an Coimisiún tús le díospóireacht maidir leis an gcaoi ar féidir feabhas a chur ar bhearta den sórt sin.

1. Chuir an Coimisiún dhá chur chuige chun cinn ionas go ndéanfar breithniú orthu: cur chuige níos forránaí i leith TFI agus cur chuige bunaithe ar smachtbhannaí. Cén chaoi a gcuirfear san áireamh leis na cuir chuige sin saincheisteanna níos leithne a dhéanann difear do chaighdeáin saothair agus chomhshaoil chun feabhas a chur ar éifeachtacht na bhforálacha i gcaibidlí TFI? Cad iad na cuir chuige agus na hionstraimí beartais eile atá á meas ag an gCoimisiún?

2. Cad atá beartaithe ag an gCoimisiún chun dul i ngleic tuilleadh le heasnaimh i sásraí faireacháin na sochaí sibhialta, lenar aithníodh fadhbanna i dtíortha comhpháirtíochta a d’fhéadfadh, mar shampla, gealltanais TFI a tharraingt siar tar éis do Chomhaontú Saorthrádála teacht i bhfeidhm?

3. An gcuirfidh an Coimisiún faoi bhráid na Parlaiminte dréacht-téacsanna, mar shampla, cinn a bhaineann le haighneachtaí ón bpobal agus forfheidhmiú éifeachtach dlíthe saothair agus comhshaoil agus oibleagáidí idirnáisiúnta, go háirithe i dtaobh gealltanais maidir le croí-Choinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair agus comhaontuithe comhshaoil iltaobhacha, Comhaontú Pháras san áireamh? Cad iad na próisis athbhreithnithe atáthar a thuar i gcomhair comhaontuithe atá ann cheana?

4. An bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún go ndéanfaidh sé measúnú tionchair, comhairliúchán poiblí nó plé poiblí faoi chuimsiú an bhirt seo? Cén struchtúr a bheidh ar phróiseas an phlé i measc na n-institiúidí?