Parlamento klausimas - O-000098/2017Parlamento klausimas
O-000098/2017

Prekybos ir darnaus vystymosi skyriai ES prekybos susitarimuose

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000098/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Bernd Lange, Tarptautinės prekybos komiteto vadu

Procedūra : 2017/2988(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000098/2017
Pateikti tekstai :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

ES savo prekybos politikoje yra įsipareigojusi laikytis žmogaus teisių, darbuotojų teisių ir aplinkosaugos standartų. Todėl ES sutartyse reikalaujama, kad įgyvendinant visas susijusias ES politikos kryptis, įskaitant prekybos politiką, mūsų prekybos susitarimuose būtų skatinamas darnus vystymasis, o tai galima pasiekti į prekybos ir darnaus vystymosi (PDV) skyrius įtraukiant griežtas nuostatas. Palankiai vertiname tai, kad siekdama įtraukti labiau suderintus, veiksmingesnius ir platesnio užmojo PVD skyrius į būsimus laisvosios prekybos susitarimus (LPS) Komisija pradėjo diskusijas dėl to, kaip būtų galima tokias priemones pagerinti.

1. Komisija pateikė svarstymui du metodus: tvirtesnį požiūrį į PDV ir labiau sankcijomis grindžiamą požiūrį. Kaip, taikant šiuos metodus, bus atsižvelgiama į platesnio masto klausimus, darančius poveikį darbo ir aplinkosaugos standartams, siekiant pagerinti į PDV skyrius įtrauktų nuostatų veiksmingumą? Kokius kitus metodus ir politikos priemones Komisija svarsto?

2. Kaip Komisija ketina toliau spręsti trūkumus, susijusius su pilietinės visuomenės vykdomos stebėsenos mechanizmais, kuriais nustatytos problemos šalyse partnerėse, galinčiomis, pavyzdžiui, nesilaikyti PDV įsipareigojimų po LPS įsigaliojimo?

3. Ar Komisija ketina pateikti Parlamentui teisės aktų projektų, pvz., susijusių su viešosiomis nuomonėmis ir darbo bei aplinkosaugos standartų ir tarptautinių įsipareigojimų, ypač pagrindinių TDO konvencijų ir susijusių daugiašalių aplinkos susitarimų, įskaitant Paryžiaus susitarimą, veiksmingu įgyvendinimu? Kokios peržiūros procedūros numatytos esamiems susitarimams?

4. Ar Komisija ketina atlikti poveikio vertinimą, surengti viešas konsultacijas arba viešąsias diskusijas, susijusius su šia veikla? Kaip bus organizuojamos diskusijos tarp institucijų?