Parlamenta jautājums - O-000098/2017Parlamenta jautājums
O-000098/2017

Tirdzniecībai un ilgtspējīgai attīstībai veltītu sadaļu iekļaušana ES tirdzniecības nolīgumos

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000098/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Bernd Lange, Starptautiskās tirdzniecības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2017/2988(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000098/2017
Iesniegtie teksti :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

ES ir apņēmusies savā tirdzniecības politikā ievērot cilvēktiesības, darba ņēmēju tiesības un vides standartus. Tādēļ ES līgumos ir noteikta prasība, lai ar visām attiecīgajām ES politikas jomām, tostarp tirdzniecības politiku, mūsu tirdzniecības nolīgumos tiktu veicināta ilgtspējīga attīstība, ko var sasniegt, paredzot stingrus noteikumus tirdzniecībai un ilgtspējīgai attīstībai veltītajās sadaļās. Lai nodrošinātu saskaņotākas, vērienīgas un efektīvākas tirdzniecībai un ilgtspējīgai attīstībai veltītas sadaļas turpmākajos brīvās tirdzniecības nolīgumos (BTN), mēs atzinīgi vērtējam to, ka Komisija ir uzsākusi diskusiju par iespējām uzlabot šādus pasākumus.

1. Komisija ir iesniegusi apsvēršanai divas pieejas — uzstājīgāku pieeju tirdzniecībai ilgtspējīgai attīstībai veltītajām sadaļām un uz sankcijām balstītu pieeju. Kā šajās pieejas ņems vērā plašākus jautājumus, kas skar darba un vides standartus, lai uzlabotu tirdzniecībai un ilgtspējīgai attīstībai veltītajās sadaļās iekļauto noteikumu efektivitāti? Kādas citas pieejas un politikas instrumentus Komisija apsver?

2. Kā Komisija plāno turpināt trūkumu novēršanu attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības veiktas uzraudzības mehānismiem, ar kuriem ir identificētas problēmas partnervalstīs, kas, piemēram, var nepildīt no tirdzniecībai un ilgtspējīgai attīstībai veltītajām sadaļām izrietošās saistības pēc BTN stāšanās spēkā?

3. Vai Komisija iepazīstinās Parlamentu ar tekstu projektiem, piemēram, saistībā ar sabiedriskās apspriešanas atzinumiem un darba un vides tiesību aktu un starptautisko saistību, jo īpaši saistību attiecībā uz SDO konvencijām un attiecīgiem daudzpusējiem vides nolīgumiem, tostarp Parīzes nolīguma, efektīvu īstenošanu? Kādi pārskatīšanas procesi ir paredzēti attiecībā uz spēkā esošajiem nolīgumiem?

4. Vai Komisija plāno veikt ietekmes novērtējumu, sabiedrisko apspriešanu vai publisku diskusiju saistībā ar šo darbību? Kā tiks strukturēts diskusiju process starp iestādēm?