Parlementaire vraag - O-000098/2017Parlementaire vraag
O-000098/2017

Hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in handelsovereenkomsten van de Europese Unie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000098/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Bernd Lange, namens de Commissie internationale handel

Procedure : 2017/2988(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000098/2017
Ingediende teksten :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De Europese Unie is verplicht in het kader van haar handelsbeleid de mensenrechten, de rechten van werknemers en de milieunormen te eerbiedigen. In de EU-Verdragen wordt dan ook bepaald dat de Europese Unie op alle relevante beleidsterreinen, waaronder het handelsbeleid, duurzame ontwikkeling in haar handelsovereenkomsten dient te bevorderen, onder meer door consequente regelgeving in de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling op te nemen. Wij juichen het toe dat de Commissie een debat op gang heeft gebracht over de vraag hoe deze maatregelen kunnen worden verbeterd om ervoor te zorgen dat de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in toekomstige vrijhandelsovereenkomsten nog coherenter, ambitieuzer en efficiënter zijn.

1. De Commissie heeft in dit verband voorgesteld twee vormen van aanpak in overweging te nemen: een assertievere aanpak van deze hoofdstukken en een op sancties gebaseerde aanpak. In hoeverre zal in het kader van deze twee vormen van aanpak rekening worden gehouden met bredere vraagstukken betreffende arbeids- en milieunormen teneinde het bepaalde in de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling doeltreffender te maken? Welke andere vormen van aanpak en welke andere beleidsinstrumenten neemt de Commissie in overweging?

2. Hoe denkt de Commissie in de toekomst de tekortkomingen in de mechanismen van toezicht door de civiele samenleving te gaan aanpakken, wanneer er problemen aan het licht gekomen zijn in partnerlanden die zich bijvoorbeeld na de inwerkingtreding van de vrijhandelsovereenkomst niet meer aan hun verplichtingen voor wat betreft handel en duurzame ontwikkeling houden?

3. Is de Commissie voornemens het Parlement ontwerpteksten voor te leggen bijvoorbeeld betreffende openbare bijdragen en de doeltreffende naleving van arbeids- en milieuwetgeving en internationale verplichtingen, met name verplichtingen in het kader van de belangrijkste IAO-Verdragen en relevante multilaterale milieuovereenkomsten, zoals het Akkoord van Parijs? Welke procedures zijn voor de herziening van bestaande overeenkomsten voorzien?

4. Overweegt de Commissie in het kader hiervan een effectbeoordeling uit te voeren of een openbare raadpleging of een publiek debat op gang te brengen? Hoe zal het discussieproces tussen de instellingen worden gestructureerd?