Pytanie poselskie - O-000098/2017Pytanie poselskie
O-000098/2017

Rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych zawieranych przez UE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000098/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Bernd Lange, Komisji Handlu Międzynarodowego

Procedura : 2017/2988(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000098/2017
Teksty złożone :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W swej polityce handlowej UE zobowiązała się do poszanowania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych i standardów środowiskowych. Traktaty UE wymagają w związku z tym, by wszystkie odnośne unijne strategie polityczne, w tym polityka handlowa, promowały zrównoważony rozwój w naszych umowach handlowych, co można osiągnąć dzięki zdecydowanym postanowieniom umieszczonym w rozdziałach tych umów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju. Z myślą o zapewnieniu bardziej spójnych, skutecznych i ambitnych rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach o wolnym handlu zawieranych w przyszłości Komisja zainicjowała debatę na temat sposobów usprawnienia takich środków, co przyjmujemy z zadowoleniem.

1. Komisja przedstawiła dwa możliwe podejścia do tej kwestii: bardziej asertywne podejście do handlu i zrównoważonego rozwoju oraz podejście oparte na sankcjach. W jaki sposób podejścia te uwzględniają szersze problemy dotyczące norm pracy i ochrony środowiska, aby możliwa była poprawa skuteczności postanowień zawartych w rozdziałach umów poświęconych handlowi i zrównoważonemu rozwojowi? Jakie inne podejścia i instrumenty polityczne rozważa Komisja?

2. W jaki sposób Komisja zamierza zająć się niedociągnięciami mechanizmów monitorowania przez społeczeństwo obywatelskie, w których stwierdzono problemy w krajach partnerskich, które to kraje mogą na przykład nie dotrzymać zobowiązań dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju po wejściu w życie umowy o wolnym handlu?

3. Czy Komisja przedstawi Parlamentowi projekty tekstów, na przykład w odniesieniu do udzielania informacji opinii publicznej oraz skutecznego wdrażania przepisów prawa pracy i przepisów środowiskowych, a także realizowania zobowiązań międzynarodowych, w szczególności zobowiązań odnoszących się do głównych konwencji MOP oraz odnośnych wielostronnych umów środowiskowych, w tym porozumienia klimatycznego z Paryża? Jakie procesy przeglądu obowiązujących umów przewidziano?

4. Czy Komisja planuje przeprowadzenie oceny skutków, konsultacje publiczne lub debatę publiczną w ramach tego działania? Jak zostanie zorganizowana dyskusja między instytucjami?