Parlamentná otázka - O-000098/2017Parlamentná otázka
O-000098/2017

Kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v obchodných dohodách EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie O-000098/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Bernd Lange, v mene Výboru pre medzinárodný obchod

Postup : 2017/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000098/2017
Predkladané texty :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

EÚ sa vo svojej obchodnej politike zaviazala dodržiavať ľudské práva, práva zamestnancov a environmentálne normy. Zmluvy EÚ preto vyžadujú, aby všetky relevantné politiky EÚ vrátane obchodnej politiky v našich obchodných dohodách presadzovali trvalo udržateľný rozvoj, čo sa dá dosiahnuť prostredníctvom dôrazných ustanovení v kapitolách o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji. Pokiaľ ide o začlenenie súdržnejších, ambicióznejších a účinnejších kapitol o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji do budúcich dohôd o voľnom obchode (DVO), vítame skutočnosť, že Komisia otvorila diskusiu o tom, ako by bolo možné takéto opatrenia zlepšiť.

1. Komisia predložila na posúdenie dva prístupy: asertívnejší prístup k obchodu a trvalo udržateľnému rozvoju a prístup založený na sankciách-. Ako tieto prístupy zohľadnia širšie otázky týkajúce sa noriem v oblasti práce a životného prostredia s cieľom zlepšiť účinnosť ustanovení obsiahnutých v kapitolách o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji? Aké ďalšie prístupy a nástroje politiky Komisia zvažuje?

2. Ako Komisia plánuje ďalej riešiť nedostatky v monitorovacích mechanizmoch občianskej spoločnosti, ktoré identifikovali problémy v partnerských krajinách, ktoré môžu, napríklad, neplniť záväzky o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji po nadobudnutí účinnosti DVO?

3. Predloží Komisia Parlamentu napríklad návrh znenia v súvislosti s verejnými podaniami a účinným presadzovaním právnych predpisov v oblasti práce a životného prostredia a medzinárodných záväzkov, najmä záväzkov súvisiacich s dohovorom MOP a relevantnými mnohostrannými environmentálnymi dohodami vrátane Parížskej dohody? Aké postupy revízie sa predpokladajú v súvislosti s platnými dohodami?

4. Plánuje Komisia vykonať posúdenie vplyvu, verejné konzultácie alebo verejnú diskusiu v rámci tohto procesu? Ako bude proces diskusií medzi inštitúciami štruktúrovaný?