Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000099/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000099/2017

Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000099/2017
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2017/3019(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000099/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000099/2017 (B8-0002/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στις 11 Νοεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο ενέκρινε στην ολομέλεια την πρότασή του για διατάξεις σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και η πρόταση αυτή διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο για διαβούλευση και λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Το Κοινοβούλιο πρότεινε μια σειρά μέτρων προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ισότητα των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά το εκλογικός δικαίωμα.

Μετά την έγκριση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, πέντε χώρες που άσκησαν την Προεδρία του Συμβουλίου (Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Σλοβακία, Μάλτα και σήμερα η Εσθονία), έχουν εργαστεί με βάση την πρόταση του Κοινοβουλίου, χωρίς ωστόσο κάποια από αυτές να κοινοποιήσει επίσημα ή ανεπίσημα στο Κοινοβούλιο το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων στο Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου, τα δε κράτη μέλη πρέπει να την επικυρώσουν προτού αυτή τεθεί σε ισχύ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα μπορεί να εφαρμοστεί στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, το σχετικό ζήτημα θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί έως την άνοιξη του 2018 (δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αλλαγές στον εκλογικό νόμο πρέπει να έχουν τεθεί σε ισχύ 12 μήνες πριν από τις εκλογές). Χωρίς τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του 1976, οι οποίες παρουσιάζουν πολλές αδυναμίες και ελλείψεις, και κατ’ αυτόν τρόπο θα χαθεί η ευκαιρία να υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά την προσέλευση και τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές του 2019. Το εν λόγω ζήτημα αφορά επίσης την ειλικρινή διοργανική συνεργασία με το Κοινοβούλιο που αποτελεί τον άμεσο αντιπρόσωπο των ευρωπαίων πολιτών και το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, έχει κάνει χρήση του δικαιώματός του της νομοθετικής πρωτοβουλίας όσον αφορά τον ευρωπαϊκό εκλογικό νόμο.

Μπορεί το Συμβούλιο να ενημερώσει το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτη, για το χρονοδιάγραμμα που σκοπεύει να τηρήσει προκειμένου να οριστικοποιηθεί η πρόταση του Κοινοβουλίου και να αναπτύξει τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η βελτίωση των κανόνων σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση τις προτάσεις του Κοινοβουλίου του έτους 2015;