Parlamendi esitatud küsimus - O-000099/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000099/2017

Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine

Suuliselt vastatav küsimus O-000099/2017
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Danuta Maria Hübner, Põhiseaduskomisjoni nimel

Menetlus : 2017/3019(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000099/2017
Esitatud tekstid :
O-000099/2017 (B8-0002/2018)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

11. novembril 2015 võttis Euroopa Parlament täiskogu istungil vastu ettepaneku muuta otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitlevat akti, mis esitati ELi toimimise lepingu artikli 223 lõike 1 kohaselt nõukogule arutamiseks ja otsuse vastu võtmiseks. Parlament pakkus välja mitmed meetmed, mille eesmärk on tugevdada valimiste Euroopa mõõdet ja tagada ELi kodanike jaoks valimistel suurem võrdsus.

Pärast parlamendi resolutsiooni vastuvõtmist on viis nõukogu eesistujariiki (Luksemburg, Madalmaad, Slovakkia, Malta ja praegu Eesti) parlamendi ettepanekuga tegelenud, kuid ükski neist ei ole esitanud parlamendile nõukogu arutelu ametlikke või mitteametlikke tulemusi nõukogu arutelu tulemusi.

ELi toimimise lepingu artikli 223 lõike 1 kohaselt peab Euroopa Parlament nõukogu otsuse heaks kiitma ja liikmesriigid peavad otsuse enne selle jõustumist ratifitseerima. Et tagada reformi kohaldamine 2019. aastal toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks, tuleb küsimus lahendada 2018. aasta kevadeks (kuna mõnedes liikmesriikides peavad valimisseaduse muudatused jõustuma 12 kuud enne valimisi). Ilma valimisi käsitleva akti reformimiseta toimuvad järgmised Euroopa Parlamendi valimised 1976. aasta akti kohaselt koos kõigi selle vajakajäämiste ning puudustega, ning läheb raisku võimalus parandada 2019. aastal toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel valimisaktiivsust ja valmistel osalemist. Ühtlasi on tegemist puhtalt institutsioonidevahelise koostöö küsimusega, kus Euroopa Parlament kui ELi kodanike otsene esindaja on kasutanud oma seadusandlikku algatusõigust seoses valimisi käsitleva ELi õigusega vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 223 lõikele 1.

Kas nõukogu võiks teavitada Euroopa Parlamenti kaasseadusandjana ajakavast, mida ta kavatseb järgida, et viimistleda Euroopa Parlamendi ettepanekut, ning selgitada, miks viivitatakse Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva korra parandamisega vastavalt Euroopa Parlamendi poolt 2015. aastal esitatud ettepanekutele?