Parlamentsfråga - O-000099/2017Parlamentsfråga
O-000099/2017

  Reformen av EU:s vallag

  14.12.2017

  Fråga för muntligt besvarande O-000099/2017
  till rådet
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Danuta Maria Hübner, för utskottet för konstitutionella frågor

  Förfarande : 2017/3019(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000099/2017
  Ingivna texter :
  O-000099/2017 (B8-0002/2018)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Den 11 november 2015 antog Europaparlamentet vid sin plenarsession ett förslag till bestämmelser om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som översändes till rådet för överläggningar och beslut enligt artikel 223.1 i EUF-fördraget. Parlamentet föreslog ett antal åtgärder som syftar till att stärka valets europeiska dimension och ge EU:s medborgare större likvärdig status i samband med val.

  Sedan antagandet av parlamentets resolution har fem rådsordförandeskap (Luxemburg, Nederländerna, Slovakien, Malta och nu Estland) arbetat med parlamentets förslag, men inget av dem har gett parlamentet något formellt eller informellt resultat av rådets överläggningar.

  Enligt artikel 223.1 i EUF-fördraget måste parlamentet godkänna rådets beslut och medlemsstaterna måste ratificera det innan det kan träda i kraft. För att kunna säkerställa att denna reform är tillämplig på valet till Europaparlamentet 2019 måste ärendet avslutas senast våren 2018 (eftersom ändringar av vallagen i vissa medlemsstater måste träda i kraft tolv månader före valet). Utan reformen av vallagen kommer nästa val till Europaparlamentet att genomföras enligt bestämmelserna från 1976 med alla deras brister och tillkortakommanden, och möjligheten att öka valdeltagandet i valet 2019 kommer att gå förlorad. Det här är också en fråga om uppriktigt och ärligt interinstitutionellt samarbete med parlamentet, såsom EU-medborgarnas direkta representation, som har utnyttjat sin initiativrätt på lagstiftningsområdet avseende EU:s vallag enligt artikel 223.1 i EUF-fördraget.

  Kan rådet informera parlamentet, som medlagstiftare, om den tidsplan som det avser att följa för att slutföra parlamentets förslag, och förklara skälen till förseningarna i arbetet med att förbättra bestämmelserna om val av ledamöter av Europaparlamentet i linje med vad Europaparlamentet föreslog 2015?