Парламентарен въпрос - O-000100/2017Парламентарен въпрос
O-000100/2017

Прилагането на Регламент (ЕС) № 2015/1839 по отношение на специфичните мерки за Гърция

Въпрос с искане за устен отговор O-000100/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Iskra Mihaylova, от името на Комисия по регионално развитие

Процедура : 2018/2501(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000100/2017
Внесени текстове :
O-000100/2017 (B8-0001/2018)
Гласувания :
Приети текстове :

Финансовата криза доведе до постоянни отрицателни темпове на растеж в Гърция, както и до сериозни проблеми с ликвидността и липса на публични средства. През октомври 2015 г. Парламентът и Съветът измениха Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР) и приеха Регламент (ЕС) 2015/1839 за въвеждане на изключителни мерки, чиято цел е да осигурят на Гърция ликвидност в решаващ момент преди да спре изпълнението на програмите. По-конкретно, по отношение на периода 2007—2013 г. в посочения регламент се установява максимален процент на съфинансиране от ЕС на 100%, а по отношение на периода 2014—2020 г. с регламента се повишава нивото на първоначалното предварително финансиране, за да се гарантира, че Гърция разполага с достатъчно финансови средства, за да започне изпълнението на програмите.

Комисията по регионално развитие назначи за постоянен докладчик Паскал Аримон, който да следи прилагането на това изменение на РОР и резултатите от него. С оглед на липсата на комуникация между Комисията и Парламента и ограничената информация, предоставена по време на съвместното изслушване на комисията по бюджетен контрол (CONT) и комисията по регионално развитие (REGI) на 4 декември 2017 г., Европейският парламент желае да отправи искане към Комисията да изясни следното:

1. По отношение на тези специфични мерки, колко от приоритетните проекти на Гърция са приключили успешно и колко проекта продължават да бъдат изпълнявани през текущия период?

2. Какви заключения прави Комисията въз основа на доклада, предоставен от гръцките органи през май 2017 г. относно изпълнението на тези специфични мерки?

3. Как инвестициите в инфраструктурата са повишили конкурентоспособността като цяло?

4. Как структурните и инвестиционните фондове на ЕС са допринесли за повишаването на конкурентоспособността на Гърция?