Parlamentní otázka - O-000100/2017Parlamentní otázka
O-000100/2017

Uplatňování nařízení (EU) č. 2015/1839 týkajícího se zvláštních opatření pro Řecko

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000100/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Iskra Mihaylova, za Výbor pro regionální rozvoj

Postup : 2018/2501(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000100/2017
Předložené texty :
O-000100/2017 (B8-0001/2018)
Hlasování :
Přijaté texty :

V důsledku krize byla v Řecku po řadu let setrvale negativní míra růstu a také vážné potíže s likviditou a nedostatek veřejných finančních prostředků. V říjnu 2015 pozměnily Parlament a Rada nařízení o společných ustanoveních a přijaly nařízení (EU) 2015/1839, kterým se zavádějí mimořádná opatření, jejichž cílem je zajistit Řecku likviditu v klíčové chvíli, než se plnění programů zastaví. Konkrétně pro programy z období 2007–2013 stanovilo nařízení maximální míru spolufinancování EU ve výši 100% a pro období 2014–2020 zvýšilo úroveň počátečního předběžného financování, čímž mělo být zajištěno, aby Řecko mělo dostatečné finanční prostředky k zahájení provádění programů.

Výbor REGI jmenoval stálého zpravodaje, Pascala Arimonta, který měl sledovat uplatňování a výsledky této změny nařízení o společných ustanoveních. Vzhledem k tomu, že neprobíhá komunikace mezi Komisí a Parlamentem a že na společném slyšení výborů CONT a REGI dne 4. prosince 2017 bylo poskytnuto jen málo informací, by Parlament chtěl Komisi požádat, aby jasným způsobem odpověděla na tyto otázky:

1. Pokud jde o tato zvláštní opatření, kolik prioritních projektů v Řecku bylo úspěšně dokončeno a kolik projektů stále pokračuje i v aktuálním období?

2. Jaké závěry činí Komise ze zprávy předložené řeckými orgány v květnu 2017 o uplatňování těchto zvláštních opatření?

3. Jakým způsobem zvýšily investice do infrastruktury konkurenceschopnost obecně?

4. Jak přispěly ke zvýšení konkurenceschopnosti Řecka strukturální a investiční fondy EU?