Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000100/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000100/2017

Gennemførelse af forordning (EU) nr. 2015/1839 for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000100/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Iskra Mihaylova, for Regionaludviklingsudvalget

Procedure : 2018/2501(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000100/2017
Indgivne tekster :
O-000100/2017 (B8-0001/2018)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den finansielle krise har ført til vedvarende negative vækstrater i Grækenland, alvorlige likviditetsproblemer samt en mangel på offentlige midler. I oktober 2015 ændrede Europa-Parlamentet og Rådet forordningen om fælles bestemmelser (CPR) og vedtog forordning (EU) 2015/1839, som indførte specifikke foranstaltninger, der havde til formål at tilføre Grækenland likviditet på et afgørende tidspunkt, inden gennemførelsen af programmerne ville blive indstillet. Hvad perioden 2007-2013 mere specifikt angår, fastsatte forordningen en EU-medfinansieringssats på højst 100%, og for perioden 2014-2020 blev niveauet for den første forfinansiering øget med henblik på at sikre, at Grækenland havde tilstrækkelige finansielle midler til at påbegynde gennemførelsen af programmerne.

REGI-udvalget udpegede Pascal Arimont som fast ordfører til at følge gennemførelsen og virkningerne af denne ændring af CPR. I betragtning af den manglende kommunikation mellem Kommissionen og Parlamentet og de begrænsede oplysninger, som blev fremlagt på den fælles CONT/REGI-høring, der fandt sted den 4. december 2017, anmoder Parlamentet Kommissionen om at klarlægge følgende:

1. Hvad disse specifikke foranstaltninger angår – hvor mange af Grækenlands prioriterede projekter er fuldført, og hvor mange videreføres i indeværende periode?

2. Hvilke konklusioner drager Kommissionen af den rapport, som de græske myndigheder fremlagde i maj 2017 om gennemførelsen af disse specifikke foranstaltninger?

3. Hvordan har infrastrukturinvesteringer generelt stimuleret konkurrenceevnen?

4. Hvordan har EU's struktur- og investeringsfonde bidraget til Grækenlands øgede konkurrenceevne?