Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000100/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000100/2017

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000100/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2018/2501(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000100/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000100/2017 (B8-0001/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιφέρει στην Ελλάδα σταθερά αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και έλλειψη δημόσιων πόρων. Τον Οκτώβριο του 2015, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τροποποίησαν τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) και εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1839 για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων, σκοπός των οποίων ήταν να παρασχεθεί στην Ελλάδα ρευστότητα σε μια κρίσιμη στιγμή, ώστε να μην διακοπεί η υλοποίηση των προγραμμάτων. Ειδικότερα, όσον αφορά την περίοδο 2007-2013, ο κανονισμός καθόρισε μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ 100%, ενώ για την περίοδο 2014-2020 αύξησε το επίπεδο της αρχικής προχρηματοδότησης, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι η Ελλάδα διέθετε επαρκή οικονομικά μέσα ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης διόρισε τον κ. Pascal Arimοnt μόνιμο εισηγητή για την παρακολούθηση της εφαρμογής και της εκτέλεσης της εν λόγω τροποποίησης του ΚΚΔ. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, καθώς και τις περιορισμένες πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά την κοινή ακρόαση των επιτροπών CONT/REGI στις 4 Δεκεμβρίου 2017, το Κοινοβούλιο θα ήθελε να ζητήσει από την Επιτροπή να διευκρινίσει τα εξής:

1. Όσον αφορά τα εν λόγω ειδικά μέτρα, πόσα από τα έργα προτεραιότητας της Ελλάδας έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και πόσα συνεχίζονται κατά την τρέχουσα περίοδο;

2. Ποια συμπεράσματα αντλεί η Επιτροπή από την έκθεση που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές τον Μάιο του 2017 σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω ειδικών μέτρων;

3. Με ποιον τρόπο οι επενδύσεις σε υποδομές τόνωσαν την ανταγωνιστικότητα εν γένει;

4. Με ποιον τρόπο έχουν συμβάλει τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας;