Ceist pharlaiminteach - O-000100/2017Ceist pharlaiminteach
O-000100/2017

Cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 2015/1839 maidir le bearta sonracha don Ghréig

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000100/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Iskra Mihaylova, , thar ceann An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

Nós Imeachta : 2018/2501(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000100/2017
Téacsanna arna gcur síos :
O-000100/2017 (B8-0001/2018)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

Is éard a bhí mar thoradh ar an ngéarchéim airgeadais ná rátaí fáis sa Ghréig atá go síoraí diúltach, mar aon le fadhbanna leachtachta tromchúiseacha agus easpa cistí poiblí. I mí Dheireadh Fómhair 2015 leasaigh an Pharlaimint agus an Chomhairle Rialacháin na bhForálacha Coiteanna (RFC) agus ghlac siad Rialachán (AE) Uimh. 2015/1839 a thug isteach bearta eisceachtúla, arb é ab aidhm dóibh leachtacht a chur ar fáil don Ghréig ag tráth ríthábhachtach sular stadadh cur chun feidhme chláir. Go sonrach, maidir leis an tréimhse 2007-2013, leag an rialachán uasráta cómhaoinithe AE de 100% síos agus maidir leis an tréimhse 2014-2020 mhéadaigh sé leibhéal an réamh-mhaoinithe tosaigh, ionas go n-áiritheofaí go raibh dóthain modhanna airgeadais ag an nGréig chun tús a chur le cur chun feidhme na gclár.

Cheap Coiste REGI Pascal Arimont mar an mbuanrapóirtéir chun cur chun feidhme agus feidhmíocht leasú CPR seo a leanúint. I bhfianaise na heaspa cumarsáide idir an Coimisiún agus an Pharlaimint agus an tearc-fhaisnéis a soláthraíodh le linn chomhéisteachta CONT/REGI an 4 Nollaig 2017, is mian leis an bParlaimint a iarraidh ar an gCoimisiún na nithe seo a leanas a shoiléiriú:

1. Maidir leis na bearta sonracha sin, cé mhéad de thionscadail tosaíochta na Gréige a cuireadh i gcrích go rathúil agus cé mhéad díobh atá fós idir lámha sa tréimhse reatha?

2. Cad iad na conclúidí a bhaineann an Coimisiún as an tuarascáil a sholáthair na húdaráis Ghréagacha i mBealtaine 2017 maidir le cur chun feidhme na mbeart sonrach seo?

3. Conas ar fheabhsaigh na hinfheistíochtaí bonneagair iomaíochas i gcoitinne?

4. Conas ar chuir Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa le hiomaíochas méadaithe na Gréige?