Parlamenta jautājums - O-000100/2017Parlamenta jautājums
O-000100/2017

Regulas (ES) 2015/1839 attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem īstenošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000100/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Iskra Mihaylova, Reģionālās attīstības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2018/2501(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000100/2017
Iesniegtie teksti :
O-000100/2017 (B8-0001/2018)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Finanšu krīzes rezultātā Grieķijā ir vērojama pastāvīga negatīva izaugsme, kā arī nopietnas likviditātes problēmas un publisko līdzekļu trūkums. Parlaments un Padome 2015. gada oktobrī grozīja kopīgo noteikumu regulas (KNR) un pieņēma Regulu (ES) 2015/1839, ar ko ieviesa ārkārtas pasākumus, kuru mērķis bija izšķirīgā brīdī pirms programmu īstenošanas apstāšanās nodrošināt Grieķijai likviditāti. Konkrētāk, 2007.–2013. gada periodā noteikumos maksimālā ES līdzfinansējuma likme bija noteikta 100% apmērā, un 2014.–2020. gada plānošanas periodā tika palielināts sākotnējā priekšfinansējuma līmenis, tādējādi nodrošinot, ka Grieķijai ir pietiekami finanšu līdzekļi, ar ko sākt programmu īstenošanu.

REGI komiteja iecēla pastāvīgo referentu Pascal Arimont, lai sekotu līdzi KNR grozījumu ieviešanai un rezultātiem. Ņemot vērā saziņas starp Komisiju un Parlamentu trūkumu, kā arī ierobežoto informāciju, ko sniedza kopīgajā CONT/REGI komiteju uzklausīšanā 2017. gada 4. decembrī, Parlaments vēlas aicināt Komisiju atbildēt uz turpmākajiem jautājumiem.

1. Attiecībā uz šiem īpašajiem pasākumiem cik Grieķijas prioritāro projektu ir veiksmīgi pabeigti un cik no tiem vēl turpinās pašreizējā periodā?

2. Kādus secinājumus Komisija ir izdarījusi no ziņojuma, ko Grieķijas iestādes iesniedza 2017. gada maijā par šo īpašo pasākumu īstenošanu?

3. Kā investīcijas infrastruktūrā ir veicinājušas konkurētspēju kopumā?

4. Kā ES struktūrfondi un investīciju fondi ir palīdzējuši uzlabot Grieķijas konkurētspēju?