Parlementaire vraag - O-000100/2017Parlementaire vraag
O-000100/2017

Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 2015/1839 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000100/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Iskra Mihaylova, namens de Commissie regionale ontwikkeling

Procedure : 2018/2501(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000100/2017
Ingediende teksten :
O-000100/2017 (B8-0001/2018)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De financiële crisis heeft tot aanhoudend negatieve groeipercentages in Griekenland geleid, alsmede ernstige liquiditeitsproblemen en een gebrek aan overheidsmiddelen. In oktober 2015 hebben het Parlement en de Raad de verordening gemeenschappelijke bepalingen (VGB) gewijzigd en Verordening (EU) 2015/1839 vastgesteld waarbij uitzonderlijke maatregelen zijn ingevoerd met als doel Griekenland op een cruciaal moment liquiditeit te verschaffen voordat de uitvoering van de programma's tot stilstand zou komen. Meer in het bijzonder is in de verordening een maximaal medefinancieringspercentage van 100% vastgelegd voor de periode 2007-2013 en voor de periode 2014-2020 het niveau van de initiële voorfinanciering verhoogd, teneinde ervoor te zorgen dat Griekenland over voldoende financiële middelen beschikt om te beginnen met de uitvoering van de programma's.

De commissie REGI heeft Pascal Arimont als vaste rapporteur benoemd om toe te zien op de uitvoering en de resultaten van deze wijziging van de VGB. In het licht van het gebrek aan communicatie tussen de Commissie en het Parlement, en de beperkte informatie die is verstrekt tijdens de gezamenlijke hoorzitting van CONT en REGI op 4 december 2017, verzoekt het Europees Parlement de Commissie het volgende op te helderen:

1. Wat betreft deze specifieke maatregelen, hoeveel van de prioritaire projecten in Griekenland zijn met succes afgerond en hoeveel projecten worden in de huidige periode voortgezet?

2. Welke conclusies trekt de Commissie uit het verslag van de Griekse autoriteiten van mei 2017 over de uitvoering van deze specifieke maatregelen?

3. In hoeverre hebben de investeringen in de infrastructuur het concurrentievermogen in het algemeen versterkt?

4. Op welke wijze hebben de structuur- en investeringsfondsen van de EU bijgedragen tot de vergroting van het concurrentievermogen van Griekenland?