Pytanie poselskie - O-000100/2017Pytanie poselskie
O-000100/2017

Wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 2015/1839 w zakresie szczególnych środków dla Grecji

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000100/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Iskra Mihaylova, Komisji Rozwoju Regionalnego

Procedura : 2018/2501(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000100/2017
Teksty złożone :
O-000100/2017 (B8-0001/2018)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Kryzys finansowy doprowadził do utrzymujących się negatywnych stóp wzrostu gospodarczego w Grecji, do poważnych problemów z płynnością finansową tego kraju oraz do wyczerpania się jego środków publicznych. W październiku 2015 r. Parlament i Rada wprowadziły zmiany do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów oraz przyjęły rozporządzenie (UE) nr 2015/1839 wprowadzające nadzwyczajne środki, których celem było zapewnienie płynności Grecji w decydującym momencie, aby nie dopuścić do wstrzymania realizacji programów. W odniesieniu do okresu 2007–2013 w rozporządzeniu ustalono w szczególności maksymalny poziom współfinansowania przez UE w wysokości 100%, natomiast na lata 2014–2020 podwyższono początkowe płatności zaliczkowe, aby Grecja dysponowała wystarczającymi środkami finansowymi i mogła rozpocząć wdrażanie programów.

Komisja REGI wybrała Pascala Arimonta na stałego sprawozdawcę, powierzając mu zadanie śledzenia procesu wdrażania zmian do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów oraz oceny skutków tych zmian. Z powodu braku komunikacji między Komisją a Parlamentem oraz niewystarczających informacji uzyskanych podczas wysłuchania zorganizowanego wspólnie przez komisje CONT i REGI w dniu 4 grudnia 2017 r. Parlament pragnie zadać Komisji celem wyjaśnienia następujące pytania:

1. W związku ze wspomnianymi środkami szczególnymi – ile greckich projektów mających charakter priorytetowy pomyślnie zakończono, a ile jest realizowanych w bieżącym okresie?

2. Do jakich wniosków Komisja dochodzi w oparciu o sprawozdanie na temat wdrażania wspomnianych środków szczególnych, przedstawione przez władze Grecji w maju 2017 r.?

3. Jak inwestycje w infrastrukturę wpłynęły ogólnie na konkurencyjność?

4. W jaki sposób fundusze strukturalne i inwestycyjne UE przyczyniły się do poprawy konkurencyjności Grecji?