Parlamentná otázka - O-000100/2017Parlamentná otázka
O-000100/2017

Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2015/1839 o osobitných opatreniach pre Grécko

Otázka na ústne zodpovedanie O-000100/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Iskra Mihaylova, v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Postup : 2018/2501(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000100/2017
Predkladané texty :
O-000100/2017 (B8-0001/2018)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Finančná kríza spôsobila pretrvávajúce negatívne miery rastu v Grécku, ako aj vážne problémy s likviditou a nedostatok verejných financií. V októbri 2015 Parlament a Rada zmenili nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU) a prijali nariadenie (EÚ) 2015/1839, ktorým sa zaviedli výnimočné opatrenia, ktorých cieľom bolo poskytnúť Grécku likviditu v kľúčovom čase pred tým, ako sa zastaví vykonávanie programov. Konkrétne sa nariadením v súvislosti s obdobím 2007 – 2013 stanovila maximálna miera spolufinancovania EÚ na úrovni 100% a v súvislosti s obdobím 2014 – 2020 sa zvýšila úroveň počiatočného predbežného financovania, čím sa zabezpečilo, aby Grécko malo dostatok finančných prostriedkov na začatie vykonávania programov.

Výbor REGI vymenoval Pascala Arimonta za stáleho spravodajcu na sledovanie vykonávania a výsledkov tohto nariadenia o spoločných ustanoveniach. Vzhľadom na nedostatočnú komunikáciu medzi Komisiou a Parlamentom a obmedzené informácie poskytnuté počas spoločného vypočutia výborov CONT/REGI 4. decembra 2017 Parlament žiada Komisiu, aby objasnila tieto skutočnosti:

1. Pokiaľ ide o tieto osobitné opatrenia, koľko prioritných gréckych projektov bolo úspešne dokončených a koľko ich pokračuje v súčasnom období?

2. Aké závery vyvodzuje Komisia zo správy, ktorú predložili grécke orgány v máji 2017 o vykonávaní týchto osobitných opatrení?

3. Ako podporili investície do infraštruktúry konkurencieschopnosť vo všeobecnosti?

4. Ako prispievajú štrukturálne a investičné fondy EÚ k zvýšeniu konkurencieschopnosti Grécka?