Postup : 2018/2531(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000102/2017

Předložené texty :

O-000102/2017 (B8-0004/2018)

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 198kWORD 17k
21. prosince 2017
O-000102/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000102/2017
Komisi (Místopředsedkyně Komise / Vysoká představitelka)
článek 128 jednacího řádu
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, za skupinu PPE
Iratxe García Pérez, Soraya Post, za skupinu S&D
Arne Gericke, za skupinu ECR
Malin Björk, za skupinu GUE/NGL
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, za skupinu Verts/ALE
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, za skupinu ALDE

 Předmět: VP/HR - Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU
 Odpověď na plenárním zasedání 

Podpora obhájců lidských práv je dlouhodobou součástí a hlavní prioritou vnější politiky EU v oblasti lidských práv. Evropský parlament dlouhodobě hájí komplexní politiku EU týkající se obhájců lidských práv a v mnoha svých usneseních aktivně přispívá k jejímu formování, naposledy ve zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016. V současnosti je podpora EU ještě důležitější, protože prostředí, v němž obhájci lidských práv působí, je stále restriktivnější, prostor pro politickou a občanskou společnost se v mnoha zemích zužuje a počet hrozeb vůči obhájcům lidských práv neustále roste.

Obhájkyně lidských práv čelí při své práci specifickým genderovým překážkám a hrozbám. V důsledku stereotypů týkajících se práce žen a jejich postavení ve společnosti se může zpočátku jednat o nesouhlas jejich rodiny nebo komunity s jejich vedoucí úlohou, který může posléze vést k nerovnému přístupu ke zdrojům, sítím a hospodářským a sociálním systémům, jež slouží na jejich ochranu a podporu jejich práce. Obhájkyně lidských práv kromě toho často snášejí útoky, které jsou tradičně páchané na ženách, jako jsou znásilnění, sexuálně motivované pomlouvačné kampaně a útoky kyselinou či vyhrožování nebo ubližování jejich dětem a rodině a násilí ze strany partnerů nebo komunity. Ve všech regionech světa je účast žen na politickém a společenském životě ohrožována diskriminací a násilím, což platí ještě více v případě obhájkyň lidských práv. Obhájci lidských práv jsou v centru úsilí o dosažení udržitelného rozvoje a odolnosti společnosti, a proto je nezbytné zavést strategie pro poskytování podpory obhájkyním lidských práv zohledňující genderové hledisko. V obecných zásadách EU týkajících se obhájců lidských práv se proto uznává, že při podpoře obhájců lidských práv je nutné brát v úvahu genderové hledisko.

Jaké mechanismy a osvědčené postupy zavedla místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka s cílem zajistit a ověřit, že všechny delegace EU v plné míře provádějí obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv včetně genderově specifických prvků zaměřených na potřeby obhájkyň lidských práv z hlediska viditelnosti, podpory rodiny, možnosti přemístění a pomoci pro jejich fyzickou, psychickou a sociální pohodu?

Kolika obhájkyním lidských práv a v kterých zemích poskytla ESVČ od přijetí strategie a akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii přímou podporu pomocí ad hoc grantů spravovaných delegacemi? Jaké byly genderově specifické prvky této podpory?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí