Διαδικασία : 2018/2531(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000102/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000102/2017 (B8-0004/2018)

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 205kWORD 19k
21 Δεκεμβρίου 2017
O-000102/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000102/2017
προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος)
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Iratxe García Pérez, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

 Θέμα: VP/HR - Η κατάσταση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξη που λαμβάνουν από την ΕΕ
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί εδώ και καιρό καθιερωμένο στοιχείο και βασική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπάρξει επί μακρόν υπέρμαχος μιας συνολικής πολιτικής της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωσή της με πολλά ψηφίσματά του και, πιο πρόσφατα, με την έκθεσή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο για το 2016. Σήμερα, η στήριξη της ΕΕ καθίσταται ακόμα σημαντικότερη, καθώς το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθίσταται ολοένα και πιο περιοριστικό, ο πολιτικός χώρος και ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνονται σε πολλές χώρες, και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες απειλές.

Οι γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα εμπόδια και απειλές κατά την εργασία τους λόγω φύλου. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει με αντίσταση από την οικογένεια ή την κοινότητά τους όσον αφορά τον ηγετικό ρόλο τους λόγω στερεοτύπων σχετικά με την εργασία των γυναικών και τη θέση τους στην κοινωνία, και μπορεί να οδηγήσει σε άνιση πρόσβαση στους πόρους, τα δίκτυα και τα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα που απαιτούνται για την προστασία τους και τη στήριξη του έργου τους. Επιπλέον, οι γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά υπομένουν τα είδη επιθέσεων που παραδοσιακά διαπράττονται εις βάρος των γυναικών, όπως είναι ο βιασμός, οι εκστρατείες δυσφήμισης με σεξουαλικό χαρακτήρα και οι επιθέσεις με οξύ, καθώς και απειλές ή επιζήμιες ενέργειες προς τα παιδιά τους ή την οικογένειά τους, και επιθετικές συμπεριφορές από τους συντρόφους ή τις κοινότητές τους. Σε όλο τον κόσμο, η συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό και κοινωνικό βίο απειλείται από τις διακρίσεις και τη βία, κάτι που ισχύει ακόμη περισσότερο στην περίπτωση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεδομένου ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στην καρδιά των προσπαθειών για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόζονται στρατηγικές ώστε να παρέχεται στήριξη για θέματα φύλου στις γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο να ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου στη στήριξη που παρέχεται στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ποιους μηχανισμούς και βέλτιστες πρακτικές έχει θέσει σε εφαρμογή η ΑΠ/ΥΕ για να διασφαλιστεί και να επαληθευτεί ότι όλες οι αντιπροσωπείες της ΕΕ εφαρμόζουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ανά φύλο στοιχείων για την κάλυψη των αναγκών των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ορατότητα, την οικογενειακή στήριξη, τη δυνατότητα μετεγκατάστασης και τη βοήθεια για τη σωματική και ψυχοκοινωνική ευημερία τους;

Πόσες γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει υποστηρίξει άμεσα η ΕΥΕΔ με ad hοc επιχορηγήσεις που διαχειρίζονται οι αντιπροσωπείες μετά την έγκριση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και σε ποιες χώρες; Ποια είναι τα ειδικά ανά φύλο στοιχεία της στήριξης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου