Procedūra : 2018/2531(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000102/2017

Pateikti tekstai :

O-000102/2017 (B8-0004/2018)

Debatai :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 197kWORD 17k
2017 m. gruodžio 21 d.
O-000102/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000102/2017
Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei)
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, PPE frakcijos vardu
Iratxe García Pérez, Soraya Post, S&D frakcijos vardu
Arne Gericke, ECR frakcijos vardu
Malin Björk, GUE/NGL frakcijos vardu
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, Verts/ALE frakcijos vardu
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, ALDE frakcijos vardu

 Tema: VP/HR - Žmogaus teisių gynėjų moterų padėtis ir joms teikiama ES parama
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Parama žmogaus teisių gynėjams yra seniai nustatytas ES žmogaus teisių srities išorės politikos komponentas ir svarbus jos prioritetas. Europos Parlamentas jau ilgą laiką remia visapusišką ES žmogaus teisių gynėjų politiką ir aktyviai prisideda prie šios politikos formavimo daugeliu savo rezoliucijų, be kita ko, savo naujausia ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. Šiandien ES parama tampa dar svarbesnė, nes aplinka, kurioje veikia žmogaus teisių gynėjai, vis labiau varžoma, daugelyje šalių erdvės politinei ir pilietinei visuomenei mažėja, o žmogaus teisių gynėjams kyla vis daugiau pavojų.

Žmogaus teisių gynėjos moterys susiduria su specifinėmis kliūtimis dėl lyties ir su grasinimais darbe. Dėl įsigalėjusių stereotipų, susijusių su moterų darbu ir vieta visuomenėje, jų šeima ar bendruomenė gali atsisakyti pripažinti jų, kaip vadovių, vaidmenį ir tai gali nulemti nevienodas galimybes naudotis ištekliais, tinklais ir ekonominėmis bei socialinėmis sistemomis, užtikrinančiomis jų apsaugą ir padedančiomis jų darbui. Be to, žmogaus teisių gynėjos moterys dažnai patiria tradiciškai prieš moteris vykdomus išpuolius, pvz., prievartavimus, seksualizuoto šmeižto kampanijas ir išpuolius naudojant rūgštį, taip pat grasinama ar daroma žala jų vaikams ar šeimai, jos patiria savo partnerių ar bendruomenių agresiją. Visuose pasaulio regionuose tokia diskriminacija ir smurtas kelia pavojų moterų dalyvavimui politinėje ir socialinėje sferose, o dar labiau tokie reiškiniai pavojingi moterims žmogaus teisių gynėjoms. Kadangi žmogaus teisių gynėjai atlieka esminį vaidmenį užtikrinant darnų vystymąsi ir visuomenės atsparumą, labai svarbu, kad būtų įgyvendinamos strategijos, skirtos teikti lyčių aspektu grindžiamą paramą moterims žmogaus teisių gynėjoms. Todėl ES gairėse žmogaus teisių gynėjų klausimu pripažįstama, kad teikiant paramą žmogaus teisių gynėjams reikia laikytis lyčių aspektu grindžiamo požiūrio.

Kokius mechanizmus ir geriausią praktiką taiko pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė, siekdama užtikrinti, kad visos ES delegacijos visapusiškai įgyvendintų ES gaires žmogaus teisių gynėjų klausimu, įskaitant su lytimi susijusius aspektus, kuriais siekiama atsižvelgti į žmogaus teisių gynėjų moterų poreikius, turint mintyje matomumą, paramą šeimoms, perkėlimo galimybę ir pagalbą, siekiant užtikrinti jų fizinę, psichologinę ir socialinę gerovę, taip pat tikrindama, ar delegacijos tas gaires įgyvendina?

Kiek žmogaus teisių gynėjų moterų tiesiogiai parėmė EIVT, teikdama delegacijų administruojamas ad hoc dotacijas, ir kuriose šalyse, nuo tada, kai priimta ES strategija ir veiksmų planas žmogaus teisių ir demokratijos srityje? Kokie buvo su lytimi susiję paramos elementai?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika