Procedura : 2018/2531(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000102/2017

Teksty złożone :

O-000102/2017 (B8-0004/2018)

Debaty :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 198kWORD 18k
21 grudnia 2017
O-000102/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000102/2017
do Komisji (Wiceprzewodniczącej / Wysokiej Przedstawiciel)
art. 128 Regulaminu PE
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, w imieniu grupy PPE
Iratxe García Pérez, Soraya Post, w imieniu grupy S&D
Arne Gericke, w imieniu grupy ECR
Malin Björk, w imieniu grupy GUE/NGL
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, w imieniu grupy Verts/ALE
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE

 Przedmiot: VP/HR - Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Wspieranie obrońców praw człowieka jest od dawna elementem i jednym z głównych priorytetów polityki zewnętrznej UE w dziedzinie praw człowieka. Parlament Europejski od dłuższego czasu opowiada się za kompleksową polityką UE w zakresie obrońców praw człowieka i aktywnie uczestniczy w jej kształtowaniu w wielu rezolucjach, a ostatnio w sprawozdaniu w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie za 2016 r. Wsparcie ze strony UE jest dziś tym ważniejsze, że otoczenie, w którym obrońcy praw człowieka prowadzą działalność, jest coraz bardziej restrykcyjne, a przestrzeń polityczna i społeczeństwa obywatelskiego kurczy się w wielu krajach, przez co obrońcy praw człowieka napotykają coraz większą liczbę zagrożeń.

Obrończynie praw człowieka stawiają w swojej pracy czoła wyjątkowym przeszkodom i zagrożeniom uwarunkowanym płcią. Mogą być one zapoczątkowane oporem ze strony rodziny lub społeczności wobec ich przywódczej roli z uwagi na stereotypy na temat pracy kobiet i ich roli w społeczeństwie, prowadząc do nierównego dostępu do zasobów, sieci oraz systemów gospodarczych i społecznych służących ich ochronie i wspierających ich pracę. Ponadto obrończynie praw człowieka często spotykają się z atakami tradycyjnie wymierzonymi wobec kobiet, takimi jak gwałt, kampanie oczerniające na tle seksualnym czy napaści z użyciem kwasu, a także z zagrożeniami dla ich dzieci lub rodzin i wyrządzaniem im krzywdy oraz z atakami ze strony ich partnerów lub społeczności. W każdym regionie świata udziałowi kobiet w życiu politycznym i społecznym zagraża tego rodzaju dyskryminacja i przemoc, a w przypadku obrończyń praw człowieka zagrożenia te są jeszcze poważniejsze. Jako że obrońcy praw człowieka znajdują się w centrum wysiłków na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i odporności społecznej, kluczowe znaczenie ma wdrażanie strategii na rzecz zapewniania obrończyniom praw człowieka wsparcia uwzględniającego perspektywę płci. W związku z tym w wytycznych UE w sprawie obrońców praw człowieka uznano, że wspieranie obrońców praw człowieka wymaga perspektywy płci.

Jakie mechanizmy i najlepsze praktyki wprowadziła w życie wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel dla zagwarantowania i zweryfikowania, że wszystkie delegatury UE w pełni wdrażają wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka, w tym elementy dotyczące płci zorientowane na potrzeby obrończyń praw człowieka w zakresie widoczności, wspierania rodzin, możliwości zmiany miejsca zamieszkania i pomocy na rzecz ich dobrostanu psychiczno-społecznego?

Ilu obrończyniom praw człowieka ESDZ udzieliła bezpośredniego wsparcia za pomocą dotacji ad hoc zarządzanych przez delegatury od chwili przyjęcia strategii i planu działania UE w zakresie praw człowieka i demokracji oraz w których krajach? Jakie były elementy wsparcia dotyczące płci?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności