Парламентарен въпрос - O-000003/2018Парламентарен въпрос
O-000003/2018

Нулева толерантност на гениталното осакатяване на жени

Въпрос с искане за устен отговор O-000003/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Vilija Blinkevičiūtė, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

Процедура : 2017/2936(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000003/2018
Внесени текстове :
O-000003/2018 (B8-0005/2018)
Гласувания :
Приети текстове :

Европейският съюз се ангажира да работи съвместно за премахване на гениталното осакатяване на жени като част от по-обширните усилия за борба с всички форми на насилие срещу жени и момичета и за да подкрепи усилията на своите държави членки в тази област.

По данни на СЗО 140 милиона жени и момичета по света в момента живеят с увреждащите последици от гениталното осакатяване на жени, а Европейският институт за равенство между половете (EIGE) съобщава за жертви на тази практика в поне 13 държави членки.

Заинтересованите лица, които работят за премахването на тази практика настояват, че е необходимо засилването на междусекторното сътрудничество и интегрирането на измерението на гениталното осакатяване на жени във всички области: здравеопазване, социални дейности, предоставяне на убежище, образование, правоприлагане, правосъдие, закрила на детето, медии и комуникации, тъй като извършването на гениталното осакатяване на жени или съществованието, заплашено от гениталното осакатяване на жени засяга живота на момичетата и жените по множество начини. Необходимо е всички изброени области да бъдат подготвени да предлагат подходяща защита и услуги на жертвите или на потенциалните жертви.

През февруари 2015 г. Комисията информира Парламента за предприетите в рамките на стратегията „Мерки за премахването на гениталното осакатяване на жени“ действия за премахване на гениталното осакатяване на жени. Днес, по повод отбелязването на Международния ден за борба с гениталното осакатяване на жени, бихме искали да поискаме от Комисията да ни предостави преглед на постигнатия напредък и предприетите впоследствие действия.

Какво е направила Комисията, за да интегрира измерението на превенцията на гениталното осакатяване на жени във всички относими политики и законодателни рамки на различните генерални дирекции с цел да гарантира, че този въпрос е засегнат във всички посочени сектори?

Как се проследяват интегрираните политики и какви са въведените механизми за сътрудничество?

Освен това, по какъв начин Комисията ще включи усилията си и координацията на усилията на държавите членки в борбата с гениталното осакатяване на жени в по-широката рамка на борбата с основаното на пола насилие, произтичаща от Конвенцията от Истанбул?

Как ще бъде разгледан проблемът с гениталното осакатяване на жени в рамките на наскоро лансираната инициатива Spotlight на ЕС-ООН за премахване на всички форми на насилие срещу жени и момичета?

Последно осъвременяване: 29 януари 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност