Parlamentní otázka - O-000003/2018Parlamentní otázka
O-000003/2018

Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000003/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Vilija Blinkevičiūtė, za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Postup : 2017/2936(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000003/2018
Předložené texty :
O-000003/2018 (B8-0005/2018)
Hlasování :
Přijaté texty :

Evropská unie se zavázala, že bude v rámci širšího úsilí o boj proti všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách kolektivně usilovat o vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů a že podpoří úsilí svých členských států v této oblasti.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) žije v současnosti na světě 140 milionů žen a dívek se zhoubnými následky tohoto zmrzačení, přičemž Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) uvádí, že oběti této praktiky lze nalézt v nejméně 13 členských státech.

Zúčastněné strany usilující o vymýcení této praktiky se zasazují o posílení průřezové spolupráce mezi sektory a o to, aby byla otázka mrzačení ženských pohlavních orgánů systematicky zohledňována ve všech sektorech (zdravotnictví, sociální práce, azyl, vzdělávání, policie, justice, ochrana dětí a média a komunikace), neboť být obětí zmrzačení ženských pohlavních orgánů nebo žít v ohrožení, že k němu dojde, v mnoha ohledech negativně ovlivňuje životy těchto dívek a žen. Všechny tyto sektory se musejí připravit, že budou nabízet vhodnou ochranu a služby obětem nebo potenciálním obětem.

V únoru 2015 Komise Parlamentu sdělila aktuální informace o krocích, které učinila ve věci boje proti vymýcení mrzačení ženských pohlavních orgánů, který probíhá v rámci její strategie nazvané „Konec praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“. Dnes, kdy si připomínáme mezinárodní den boje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, bychom rádi požádali Komisi, aby nám poskytla celkový přehled pokroku, jehož bylo v této věci dosaženo, a kroků, které byly od roku 2015 učiněny.

Co učinila Komise, aby systematicky začlenila hledisko předcházení mrzačení ženských pohlavních orgánů do všech relevantních politik různých generálních ředitelství s cílem zajistit, aby byl tento problém řešen ve všech výše uvedených sektorech?

Jak jsou tyto integrované politiky uplatňovány a jaké mechanismy spolupráce byly zavedeny?

Jak Komise začlení své snahy a koordinaci úsilí členských států při boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů do širšího rámce boje proti genderově podmíněnému násilí na základě Istanbulské úmluvy?

Jak bude řešen problém mrzačení ženských pohlavních orgánů v rámci nedávno zahájené klíčové iniciativy EU-OSN zaměřené na vymýcení násilí páchaného na ženách a dívkách?

Poslední aktualizace: 29. ledna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí