Parlamentin kysymys - O-000003/2018Parlamentin kysymys
O-000003/2018

Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen

Suullisesti vastattava kysymys O-000003/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Vilija Blinkevičiūtė, Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Menettely : 2017/2936(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000003/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000003/2018 (B8-0005/2018)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan unioni on sitoutunut työskentelemään yhdessä naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi osana laajempia toimia, joilla torjutaan kaikenlaista naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa, ja tukemaan jäsenvaltioidensa toimia tällä alalla.

Maailman terveysjärjestön mukaan 140 miljoonaa naista ja tyttöä ympäri maailman kärsii parhaillaan sukuelinten silpomisen vahingollisista seurauksista ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) raportoi uhreista ainakin kolmessatoista jäsenvaltiossa.

Tämän käytännön poistamista ajavat sidosryhmät korostavat tarvetta tehostaa monialaista yhteistyötä ja että sukuelinten silpominen on otettava huomioon kaikilla aloilla, kuten terveys- ja sosiaalialalla, turvapaikkapolitiikassa, koulutuksessa, lainvalvonnassa, oikeusalalla, lastensuojelussa ja media- ja viestintäalalla, sillä sukuelinten silpominen tai sen uhka vaikuttaa tyttöjen ja naisten elämään monilla eri tavoilla. Kaikilla näillä aloilla on oltava valmiita tarjoamaan asianmukaista suojaa ja palveluja uhreille ja potentiaalisille uhreille.

Helmikuussa 2015 komissio antoi tietoja parlamentille toimista, joita se on toteuttanut osana strategiaansa ”nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen”. Koska tänään vietetään kansainvälistä päivää naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi, pyydämme komissiota antamaan katsauksen sen jälkeen aikaansaadusta edistyksestä ja toteutetuista toimista.

Mitä komissio on tehnyt naisten sukuelinten silpomisen torjunnan valtavirtaistamiseksi niin, että se otetaan huomioon eri pääosastojen kaikissa asiaankuuluvissa poliittisissa ja lainsäädännöllisissä kehyksissä sen varmistamiseksi, että tätä kysymystä käsitellään kaikilla edellä mainituilla aloilla?

Miten yhtenäisiä toimintaperiaatteita seurataan ja millaisia yhteistyömekanismeja on perustettu?

Miten komissio integroi naisten sukuelinten silpomisen torjuntaa koskevat omat toimensa ja jäsenvaltioiden toimien koordinoinnin Istanbulin yleissopimuksen sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa koskevaan laajempaan kehykseen?

Miten sukuelinten silpomisen torjuntaa käsitellään hiljattain käynnistetyssä EU:n ja YK:n Spotlight Initiative -aloitteessa, jonka tavoitteena on poistaa naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta?

Päivitetty viimeksi: 29. tammikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö