Pytanie poselskie - O-000003/2018Pytanie poselskie
O-000003/2018

Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000003/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Vilija Blinkevičiūtė, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Procedura : 2017/2936(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000003/2018
Teksty złożone :
O-000003/2018 (B8-0005/2018)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Unia Europejska jest zdecydowana współpracować, aby w ramach szerzej zakrojonych działań mających na celu zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt wyeliminować praktykę okaleczania żeńskich narządów płciowych, a także będzie zdecydowanie wspierać wysiłki państw członkowskich w tym zakresie.

Według danych WHO 140 mln kobiet i dziewcząt na świecie żyje obecnie ze szkodliwymi konsekwencjami okaleczenia narządów płciowych, a Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn donosi o ofiarach w co najmniej 13 państwach członkowskich.

Zainteresowane podmioty działające na rzecz wyeliminowania tej praktyki apelują o zacieśnienie współpracy międzysektorowej oraz uwzględnianie problemu okaleczania narządów płciowych kobiet we wszystkich dziedzinach, mianowicie w służbie zdrowia, pracy socjalnej, sprawach azylowych, edukacji, egzekwowaniu prawa, wymiarze sprawiedliwości, ochronie dziecka, mediach i komunikacji, ponieważ doświadczenie okaleczenia narządów płciowych lub życie ze świadomością takiego zagrożenia w bardzo różny sposób wpływa na życie kobiet i dziewcząt. Podmioty ze wszystkich wspomnianych sektorów muszą być przygotowane do zapewnienia odpowiedniej ochrony i niesienia pomocy ofiarom lub potencjalnym ofiarom.

W lutym 2015 r. Komisja poinformowała Parlament o działaniach podejmowanych w ramach strategii o nazwie „Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych” w celu eliminacji praktyki okaleczania narządów płciowych kobiet. Dziś, z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Okaleczaniu Żeńskich Narządów Płciowych, zwracamy się do Komisji o dokonanie przeglądu postępów i przedstawienie działań podjętych w ciągu ostatnich trzech lat.

Co Komisja uczyniła, aby włączyć kwestię prewencji w dziedzinie okaleczania narządów płciowych kobiet do wszystkich odpowiednich ram politycznych i prawnych, zgodnie z którymi funkcjonują jej różne dyrekcje generalne, tak aby przedmiotową kwestią zajęto się we wszystkich wymienionych wyżej sektorach?

Jakie działania podejmuje się na podstawie zintegrowanych strategii politycznych i jakie mechanizmy współpracy ustanowiono?

Co więcej, w jaki sposób Komisja włączy własne działania i skoordynowane działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania okaleczaniu narządów płciowych kobiet do szerszych ram na rzecz zwalczania przemocy na tle płciowym w oparciu o konwencję stambulską?

W jaki sposób kwestia okaleczania narządów płciowych kobiet zostanie uwzględniona w ramach nowej inicjatywy UE i ONZ o nazwie Spotlight, której celem jest wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt?

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności