Postup : 2017/2936(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000003/2018

Predkladané texty :

O-000003/2018 (B8-0005/2018)

Rozpravy :

PV 06/02/2018 - 11
CRE 06/02/2018 - 11

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 192kWORD 20k
24. januára 2018
O-000003/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000003/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Vilija Blinkevičiūtė, v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

 Vec: Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov
 Odpoveď v pléne 

Európska únia je odhodlaná spoločne sa usilovať o odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov v rámci svojho širšieho úsilia zameraného na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách a podporovať úsilie členských štátov v tejto oblasti.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 140 miliónov žien a dievčat na celom svete v súčasnosti trpí škodlivými následkami mrzačenia ženských pohlavných orgánov, pričom Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) hlási obete v aspoň 13 členských štátoch.

Zainteresované strany, ktoré sa usilujú o odstránenie tejto praxe, zastávajú názor, že treba zintenzívniť medzisektorovú spoluprácu a otázkou mrzačenia ženských pohlavných orgánov sa zaoberať v rámci všetkých sektorov: sektora zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, azylu, vzdelávania, presadzovania práva, spravodlivosti, ochrany detí, ako aj v rámci sektora médií a komunikácií, pretože mrzačenie ženských pohlavných orgánov alebo neustála prítomnosť tejto hrozby ovplyvňuje životy dievčat a žien v mnohých smeroch. Všetky tieto sektory musia byť pripravené poskytnúť obetiam alebo potenciálnym obetiam primeranú ochranu a služby.

Vo februári 2015 Komisia informovala Európsky parlament o svojich opatreniach zameraných na odstraňovanie mrzačenia ženských pohlavných orgánov prijatých v rámci stratégie Komisie s názvom Na ceste k odstráneniu mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Dnes, pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, by sme chceli Komisiu požiadať, aby nám poskytla prehľad dosiahnutého pokroku a doposiaľ prijatých opatrení.

Čo urobila Komisia pre to, aby predchádzanie mrzačeniu ženských pohlavných orgánov začlenila do všetkých relevantných politických a legislatívnych rámcov jednotlivých generálnych riaditeľstiev s cieľom zabezpečiť, že sa touto otázkou budú zaoberať všetky uvedené sektory?

Akým spôsobom sa prijímajú opatrenia v nadväznosti na integrované politiky a aké mechanizmy spolupráce sa zavádzajú?

Akým spôsobom chce Komisia okrem toho začleniť svoje úsilie a koordináciu úsilia členských štátov v oblasti boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov do širšieho kontextu boja proti rodovo motivovanému násiliu v zmysle Istanbulského dohovoru?

Ako sa bude problém mrzačenia ženských pohlavných orgánov riešiť v rámci nedávno spustenej iniciatívy EÚ a OSN s názvom V centre pozornosti (Spotlight Initiative), ktorá sa týka odstraňovania násilia páchaného na ženách a dievčatách?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 29. januára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia