Parlamentsfråga - O-000003/2018Parlamentsfråga
O-000003/2018

Nolltolerans för kvinnlig könsstympning

Fråga för muntligt besvarande O-000003/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Vilija Blinkevičiūtė, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förfarande : 2017/2936(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000003/2018
Ingivna texter :
O-000003/2018 (B8-0005/2018)
Omröstningar :
Antagna texter :

Europeiska unionen har förbundit sig att gemensamt arbeta för att utrota kvinnlig könsstympning, som en del i sina bredare insatser för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor och flickor, och att stödja medlemsstaternas insatser på detta område.

Enligt WHO lever i dag 140 miljoner kvinnor och flickor över hela världen med skadorna efter kvinnlig könsstympning. Samtidigt rapporterar Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) att kvinnor och flickor faller offer för detta i minst 13 medlemsstater.

Intressenter som arbetar för att få ett slut på denna sedvänja kräver att det sektorsövergripande samarbetet ska intensifieras och att problemet med kvinnlig könsstympning ska integreras på alla områden: hälso- och sjukvård, socialt arbete, asyl, utbildning, brottsbekämpning, rättvisa, barnets skydd samt media och kommunikation. Kvinnlig könsstympning eller risken att utsättas för det påverkar nämligen flickors och kvinnors liv på många olika sätt. Inom alla dessa områden måste man vara beredd att tillhandahålla lämpligt skydd och lämpliga tjänster till de som drabbas eller riskerar att drabbas.

I februari 2015 informerade kommissionen parlamentet om de åtgärder den vidtagit för att utrota kvinnlig könsstympning inom ramen för sin strategi för utrotande av kvinnlig könsstympning. I dag på Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning ber vi kommissionen att ge oss en översikt över de framsteg som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits sedan dess.

Vad har kommissionen gjort för att integrera förhindrande av kvinnlig könsstympning i alla berörda politiska och rättsliga ramar för de olika generaldirektoraten i syfte att se till att problemet hanteras inom alla ovannämnda områden?

Hur följs de integrerade politiska åtgärderna upp, och vilka samarbetsmekanismer har inrättats?

Hur kommer kommissionen att integrera sina insatser och sin samordning av medlemsstaternas insatser sett i ett större sammanhang av bekämpning av könsrelaterat våld enligt Istanbulkonventionen?

Hur kommer kvinnlig könsstympning att behandlas inom EU:s och FN:s nya Spotlight-initiativ om att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor?

Senaste uppdatering: 29 januari 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy