Парламентарен въпрос - O-000004/2018Парламентарен въпрос
O-000004/2018

Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор

Въпрос с искане за устен отговор O-000004/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

Процедура : 2017/3016(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000004/2018
Внесени текстове :
O-000004/2018 (B8-0010/2018)
Гласувания :
Приети текстове :

Бързо напредващата цифровизация на различни сектори променя естеството на заетостта, както и изискванията на пазара на труда и образованието. При условие че жените имат достъп до съответните ресурси за повишаване на техните цифрови умения, цифровизацията може да представлява възможност за укрепване на участието на жените на пазара на труда и за повишаване на равнището на заплащане, като същевременно се подобрява съвмествяването на личния и професионалния живот и се насърчава предприемачеството сред жените. Докладът на Комисията от 2013 г. показва, че равното участие на жените в сектора на ИКТ би донесло на европейската икономика не по-малко от 9 млрд. евро годишно. Въпреки това, все още е налице трайно цифрово разделение между жените и мъжете по отношение на основни и специализирани цифрови умения, достъп до цифрови технологии и услуги, както и по отношение на дела на заеманите от жени цифровизирани работни места. Според прогнозите на Комисията, повечето работни места в ЕС в близко бъдеще ще изискват известни цифрови умения, а най-бързо увеличение на броя на свободните работни места е регистриран в сектора на ИКТ: следователно налице е неотложна необходимост да се подкрепи цифровата грамотност на жените и момичетата.

1. Планира ли Комисията да извърши проучване с цел установяване на системните причини за увеличаване на различията между половете по отношение на цифровите умения и за достъп до цифрови инструменти и услуги, както по отношение на напредналите, така и на основните технологии?

2. Какви действия предприема Комисията, за да насърчава и разпространява електронни умения и цифрова грамотност сред момичетата? Какви образователни действия — например насърчаването на „способност за програмиране“ се организират за жените от всички възрастови и професионални групи?

3. Възнамерява ли Комисията да ръководи дейности, насочени по-конкретно към момичетата, в рамките на кампанията „Електронни умения за работни места“?

4. Комисията обмисля ли предприемане на по-нататъшни мерки, заедно с държавите членки, за повишаване на привлекателността и стойността на уменията в областта на НТИМ (науки, технологии, инженерство и математика), и за насърчаване на жените и момичетата да започнат и продължат изучаването на тези дисциплини?

Последно осъвременяване: 29 януари 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност