Parlamentní otázka - O-000004/2018Parlamentní otázka
O-000004/2018

Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000004/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Postup : 2017/3016(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000004/2018
Předložené texty :
O-000004/2018 (B8-0010/2018)
Hlasování :
Přijaté texty :

Rychle pokračující digitalizace různých odvětví mění povahu zaměstnání a požadavky trhu práce a vzdělávacího systému. Budou-li mít ženy přístup k příslušným zdrojům umožňujícím rozvíjet jejich digitální dovednosti, může digitalizace představovat příležitost pro posílení účasti žen na trhu práce a zvýšení jejich mzdy, přičemž současně zlepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a posílí podnikatelského ducha žen. Zpráva Komise z roku 2013 prokázala, že rovná účast žen v sektoru IKT by hospodářství EU každoročně přinesla až 9 miliard EUR. I nadále nicméně přetrvává digitální propast mezi ženami a muži, pokud se jedná o základní a pokročilé digitální dovednosti, přístup k digitálním technologiím a službám a podíl žen na digitalizovaných pracovních místech. Podle odhadů Komise bude většina pracovních míst v EU v blízké budoucnosti vyžadovat určité digitální dovednosti a k nejrychlejšímu nárůstu neobsazených pracovních míst dochází v sektoru IKT. Existuje tedy naléhavá potřeba podpořit počítačovou gramotnost žen a dívek.

1. Hodlá Komise vypracovat studii, která by vymezila systémové příčiny prohlubující se propasti v digitálních dovednostech žen a mužů a přístupu k digitálním nástrojům a službám, a to jak vůči pokročilým, tak základním technologiím?

2. Jaká opatření přijímá Komise s cílem podporovat a šířit digitální dovednosti a počítačovou gramotnost mezi dívkami? Jaké vzdělávací akce (např. pokud se jedná o schopnost programovat) určené ženám všech věkových kategorií a ze všech profesních skupin probíhají?

3. Hodlá Komise provádět činnosti v rámci kampaně nazvané „Elektronické dovednosti pro pracovní místa“, které by byly zaměřeny specificky na dívky?

4. Zvažuje Komise přijetí dalších opatření společně s členskými státy s cílem posílit přitažlivost a hodnotu dovedností v oborech STEM (přírodní vědy, technika, inženýrství a matematika) a podněcovat ženy a dívky k tomu, aby zahajovaly studium těchto oborů nebo v něm pokračovaly?

Poslední aktualizace: 29. ledna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí